NN káble, VN káble a NN zväzkové vodiče - spoločné obstarávanie - PCI

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
105.610.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Halik Emil
Telefón: +421 917771848
Email: emil.halik@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk/

Východoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36599361
Mlynská 31 , 04291 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: emil.halik@zsdis.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/15676
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.vsds.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
NN káble, VN káble a NN zväzkové vodiče - spoločné obstarávanie - PCI
Referenčné číslo: 2023-US-02-EH
II.1.2) Hlavný kód CPV
31320000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
časť 1: NN káble - silnoprúdové káble s PVC izoláciou 0,6/1 kV
časť 2: VN káble 150 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV
časť 3: VN káble 240 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV
časť 4: NN izolované vodiče - NN samonosné zväzkové XLPE izolované vodiče
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
105 610 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
NN káble
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31321100-3
31321200-4
31321210-7
31321220-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra; Hlavný sklad Košice, Teplárenská 15, 040 12 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
NN káble - silnoprúdové káble s PVC izoláciou 0,6/1 kV
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 600 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s možnosťou predĺžiť platnosť o ďalších 12 mesiacov
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty
Časť: 2
II.2.1) Názov
VN káble 150
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31321100-3
31321300-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra; Hlavný sklad Košice, Teplárenská 15, 040 12 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
VN káble 150 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 600 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s možnosťou predĺžiť platnosť o ďalších 12 mesiacov
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty
Časť: 3
II.2.1) Názov
VN káble 240
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31321100-3
31321300-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra; Hlavný sklad Košice, Teplárenská 15, 040 12 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
VN káble 240 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
65 410 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s možnosťou predĺžiť platnosť o ďalších 12 mesiacov
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty
Časť: 4
II.2.1) Názov
NN izolované vodiče
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31321100-3
31321600-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra; Hlavný sklad Košice, Teplárenská 15, 040 12 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
NN izolované vodiče - NN samonosné zväzkové XLPE izolované vodiče
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s možnosťou predĺžiť platnosť o ďalších 12 mesiacov
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Obstarávatelia nestanovili podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.
Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Káble a izolované vodiče Aktualizácia, ktorý bol vyhlásený v Dodatku k úradnému vestníku európskej únie 2015/S 162-297609 zo dňa 22.08.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2015 zo dňa 21.08.2015 pod č. 17310 KST v znení neskorších korigend, naposledy uverejnenej v Dodatku k európskemu vestníku č. 2022/S 209-599490 zo dňa 28.10.2022.
Obstarávatelia si pri obstarávaní zákazky uplatnili možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížili počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávatelia nestanovili podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Káble a izolované vodiče Aktualizácia, ktorý bol vyhlásený v Dodatku k úradnému vestníku európskej únie 2015/S 162-297609 zo dňa 22.08.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2015 zo dňa 21.08.2015 pod č. 17310 KST v znení neskorších korigend, naposledy uverejnenej v Dodatku k európskemu vestníku č. 2022/S 209-599490 zo dňa 28.10.2022.
Obstarávatelia si pri obstarávaní zákazky uplatnili možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížili počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávatelia nestanovili podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Káble a izolované vodiče Aktualizácia, ktorý bol vyhlásený v Dodatku k úradnému vestníku európskej únie 2015/S 162-297609 zo dňa 22.08.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2015 zo dňa 21.08.2015 pod č. 17310 KST v znení neskorších korigend, naposledy uverejnenej v Dodatku k európskemu vestníku č. 2022/S 209-599490 zo dňa 28.10.2022.
Obstarávatelia si pri obstarávaní zákazky uplatnili možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížili počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 49.800,00 eur
Hodnota zábezpeky:
1. časť 1: 11.000,00 eur
2. časť 2: 2.800,00 eur
3. časť 3: 31.000,00 eur
4. časť 4: 5.000,00 eur
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľov a financie z fondov Európskej únie
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči Obstarávateľom spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov.
Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľom zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľom vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.06.2023 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 20.06.2023
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
2. Rámcová dohoda bude uzavretá s úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste, samostatne pre každého Obstarávateľa v každej časti samostatne. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v Rámcových dohodách.
3. Obstarávatelia si vyhradzujú právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľmi na predmet zákazky za ktorúkoľvek časť
4. Obstarávatelia si vyhradzujú právo neprijať ponuku v ktorejkoľvek časti, kde celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
5. Obstarávatelia si vyhradzujú právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informujú všetkých uchádzačov.
6. Obstarávatelia si pri obstarávaní zákazky uplatnili možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona a znížili počet záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
7. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska.
8. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
9. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.
10. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
11. Obstarávatelia si vyhradzujú právo postupovať podľa ustanovenia § 98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu Priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.
12. Obstarávatelia môžu kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača v zmysle §40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
13. Obstarávatelia budú pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https:// zsdis.eranet.sk/#/ .
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť žiadosť o účasť/ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
13.1. OS: MS Win 10 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
13.2. aktuálne verzie prehliadačov: Edge, Firefox, Chrome;
13.3. ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
14. Toto bstarávanie je zamerané na sociálne aspekty a zelené verejné obstarávanie.
15. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.05.2023