FUJIFILM D-EVO II DETEKTOR 43 X 35 CM (alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim/používaným RTG prístrojom typu FUJIFILM FDR smart -X)

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
17.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Silvia Taligová
Telefón: +421 415110193
Email: taligova@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157
Hlavná adresa(URL): www.fnspza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
FUJIFILM D-EVO II DETEKTOR 43 X 35 CM (alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim/používaným RTG prístrojom typu FUJIFILM FDR smart -X)
Referenčné číslo: 040/24/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111800-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie detektora určeného do röntgenového prístroja , ktorý sa používa na oddelení RDG vo FNsP Žilina :
Detektor musí byť kompatibilný s už existujúcim/používaným RTG prístrojom typu FUJIFILM FDR smart -X , detektor FUJIFILM D-EVO II DETEKTOR 43 X 35 CM alebo ekvivalent kompatibilný k vyššie uvedenému prístroju. CSL detektor predstavuje skvalitnenie zobrazenia objektu oproti detektoru dodanému k prístroju. Technický opis zariadenia , je bližšie špecifikovaný v opise predmetu zákazky v časti B.1 súťažných podkladov a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
17 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, odd. RDG
II.2.4) Opis obstarávania:
Detektor FUJIFILM D-EVO II 43 x 35 cm1 ks
Vyžaduje sa kompatibilita s röntgenovým prístrojom typu FDR Fujifilm Smart - X
Scintilátor Csl.
Rozlíšenie minimálne 16 bit
ISS technológia
Vnútorná pamäť
Wifi pripojenie detektora
1 x batéria (batéria v detektore)
Vodotesný detektor
Záruka min. 24 mesiacov
Vrátane dopravy, inštalácie, spustenia do prevádzky a zaškolenie obsluhyáno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač preukazuje splnenie podm. účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO nasledujúcimi dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravot. poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daň. úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1.2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informač. systémov verej.správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 1.2. písm. a) , je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť VO údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. VO uvedie v oznámení o vyhlásení verej.obstarávania, kt. doklady podľa odseku 1.2 z dôvodu použitia údajov z informač. systémov verej. správy nepredkladajú.
1.2.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.4.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.5.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o vo, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
1.7.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hosp. subjektov v súlade s § 152 zákona o vo. VO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VO prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.8.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o vo účinného do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hosp.subjektov nepokrýva podm. účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
Z dôvodu, že VO nemá prístup do portálu oversi.gov.sk uchádzač predkladá vo svojej ponuke všetky doklady žiadané verej. obstarávateľom v súťaž.podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač predloží oprávnenie od výrobcu dodávať, predávať, inštalovať a servírovať ponúkaný tovar.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční v zmysle § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.06.2023 10:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, budova polikliniky 3 posch. odd. verejného obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 (elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela .

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
d) žiadne z uvedených
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.05.2023