Rekonštrukcia fasády muničných skladov

  Zadávateľ:
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
  Predpokladaná hodnota:
176.766,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
IČO: 00800902
Záhorie (vojenský obvod) , 90524 Záhorie (vojenský obvod)
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Poláček
Telefón: +421 346970258
Email: polacekr@vtsu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia fasády muničných skladov
Referenčné číslo: 199-2023 VTSÚ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia fasády muničných skladov v zmysle priloženého výkazu výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
176 766,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
VTSÚ Záhorie
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia fasády muničných skladov v zmysle priloženého výkazu výmer.
Práce pozostávajú z odstránenia pôvodného nástreku na celej ploche fasády, otlčenie a vyspravenie poškodenej
omietky,
z hĺbkovej penetrácie celej plochy fasády, presieťkovanie celej plochy fasády sklotextilnou mriežkou a fasádnym
lepidlom,
natiahnutie vonkajšej silikónovej omietky škriabaná 2 mm - Baumit Siliportop: Vzorkovník odtieňov Baumit
Taste of Life č.f. 0019
odstránenie starých náterov a hrdze na kovových prvkoch, náter odrezolom, náter farbou alkyton: farebný odtieň
RAL 7001.
Celková cena zákazky zahŕňa všetky náklady dodávateľa potrebné na zhotovenie diela, dopravné náklady,
režijné náklady, presun materiálu a hmôt, odvoz a likvidáciu stavebného odpadu vzniknutého pri plnení
zmluvy, upratanie.
Pri odovzdávaní diela predložiť originál potvrdenie o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu.
Požadujeme tovar nový, nepoužitý a plne funkčný podľa platných technologických predpisov a STN.
Zhotoviteľ pri poškodení majetku v rámci realizácie zákazky uvedie poškodený majetok do pôvodného stavu.
Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie stavebného zákona, za požiarnu ochranu, za BOZP a bezpečnosť technických
zariadení pri stavebných prácach.
Požadujeme minimálne 5-ročnú záruku, v prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa sa zhotoviteľ
zaväzuje zahájiť odstránenie reklamovaných vád do 10 dní od písomného vyrozumenia.
Pri odovzdávaní diela predložiť cetrifikáty použitých materiálov.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o muničné sklady môže vo výnimočnom prípade dôjsť k obmedzeniu prác na diele.
Dodávateľ sa musí prispôsobiť pracovnej dobe VTSÚ Záhorie Pondelok-Piatok od 6:30 do 14:00.
Fakturácia môže prebiehať po častiach, s tým, že jednotlivá budova bude dokončená, prevzatá bez nedostatkov
a následne môže byť vyfaktúrovaná.

Obhliadka:
Záujemcov/uchádzačov žiadame vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky (areál VTSÚ Záhorie), aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky, nakoľko zadané podklady s ohľadom na miesto realizácie zákazky(vojenský obvod) nemusia zohľadňovať všetky skutočnosti, ktoré by inak mohli mať vplyv na výslednú cenu . Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu/uchádzača. Termíny obhliadky budú 25. a 29. 5 2023 o 10.00 hod.
Záujemci/uchádzači o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, dostanú potrebné informácie v pracovných dňoch priamo u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa: Ing. Marek Pátek, vedúci SB, č.t.: 034/6970 208.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
176 766,95 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) pre požadovaný predmet zákazky a písm. f) zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ZVO).
2.§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO overuje verejný obstarávateľ z dostupných zdrojov v zmysle ZVO.
3.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. Túto podmienku uchádzač preukáže čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.
4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO; t.z. konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto podmienku uchádzač preukáže čestným vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač v prípade, že cena zákazky (s DPH) je rovnaká alebo vyššia ako 100 000 €, musí byť ku dňu vyhodnotenia cenových ponúk zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2023