Licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
28.141,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 23:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Dagmar Kuricová
Telefón: +421 434203483
Email: dagmar.kuricova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.unm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet
Referenčné číslo: 23/OIT/BF/Ku/23
II.1.2) Hlavný kód CPV
72261000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
28 141,65 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzitná nemocnica Martin, Odbor informačných technológií, Kollárova 2, 036 59 Martin
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 141,65 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi pred vystavením objednávky overí, či uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa:
- § 32 ods. 1 písm. e), t.j. uchádzač je oprávnený poskytovať tovar/službu/práce
- § 32 ods. 1 písm. f), t.j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a či u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov).

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) verejný obstarávateľ overí tak, že skontroluje, či je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. V prípade, že uchádzač nebude zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov a k ponuke nebudú priložené doklady na preukázanie splnenia uvedených podmienok účasti, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na ich predloženie v primeranej lehote.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) sa preukazuje doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) sa preukazuje doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Overenie neprítomnosti konfliktu záujmov bude založené na overení, či všetky zainteresované osoby verejného obstarávateľa predložili čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov a zároveň či bolo zo strany úspešného uchádzača predložené vyhlásenie v zmysle prílohy č. 1 uvedenej v dokumentoch zákazky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy - modul IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

1.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k dokumentom zákazky a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/...

1.3 Manuály pre registráciu a prácu v systéme IS EVO sa nachádzajú na stránkach:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=774592757698285842
a
https://eplatforma.vlada.gov.sk/videonavody/?csrt=774592757698285842

2. Bližšie informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie objednávky sú uvedené v dokumentoch zákazky na adrese uvedenej v bode I.3) tejto výzvy.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a nevystaviť objednávku žiadnemu uchádzačovi v prípade, ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.

4. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2023