„Dendrologický prieskum pre stavbu „Strategický park Valaliky - Externá infraštruktúra“

  Zadávateľ:
Valaliky Industrial Park, s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
57.120,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 12:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Valaliky Industrial Park, s. r. o.
IČO: 54485053
Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Azud
Telefón: +421 911103944
Email: jan.azud@r-p.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://valaliky.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Dendrologický prieskum pre stavbu „Strategický park Valaliky - Externá infraštruktúra“
Referenčné číslo: VO-NH005/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Spracovanie dendrologického prieskumu na účely inventarizácie drevín v záujmovom území a vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín určených potenciálne na výrub ako podklad pre rozhodnutie orgánu ochrany prírody o uskutočnení náhradnej výsadby, resp. o uložení finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
57 120,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strategické územie Valaliky
II.2.4) Opis obstarávania
Spracovanie dendrologického prieskumu na účely inventarizácie drevín v záujmovom území a vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín určených potenciálne na výrub ako podklad pre rozhodnutie orgánu ochrany prírody o uskutočnení náhradnej výsadby, resp. o uložení finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
57 120,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa výzvy na predkladanie ponúk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa výzvy na predkladanie ponúk
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa výzvy na predkladanie ponúk
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa výzvy na predkladanie ponúk
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa výzvy na predkladanie ponúk

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.05.2023