Nástroj na penetračné testovanie, overovanie zneužívania a zraniteľností - opakované vyhlásenie

  Zadávateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
56.333,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO: 00686832
Mlynské nivy 44/a , 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Nina Kovarovičová
Telefón: +421 248541111
Email: nina.kovarovicova@mhsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mhsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nástroj na penetračné testovanie, overovanie zneužívania a zraniteľností - opakované vyhlásenie
Referenčné číslo: 102051/2023-2040
II.1.2) Hlavný kód CPV
48900000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup, implementácia a konfigurácia hybridného nástroja na ochranu webových služieb a mimo perimetra MH SR na ochranu užívateľov a cloudových služieb.
Pre potreby zvýšenia zabezpečenia dodaného riešenia musia byť dodané fyzické zariadenia v redundantom zapojení. Súčasťou riešenia je aj implementácia a konfigurácia v hybridnom režime fyzických zariadení a ochrany koncových staníc MH SR na internete.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
56 333,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo hospodárstva, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup, implementácia a konfigurácia hybridného nástroja na ochranu webových služieb a mimo perimetra MH SR na ochranu užívateľov a cloudových služieb.
Pre potreby zvýšenia zabezpečenia dodaného riešenia musia byť dodané fyzické zariadenia v redundantom zapojení. Súčasťou riešenia je aj implementácia a konfigurácia v hybridnom režime fyzických zariadení a ochrany koncových staníc MH SR na internete.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
56 333,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky) a
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO (uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu).
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych
subjektov podľa § 152 ZVO.
V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname:
- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač nepredkladá z dôvodu použitia údajov z Informačných
systémov verejnej správy z portálu OverSi.gov.sk (uvedené platí len v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom
podnikania v Slovenskej republike),
- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doložením skenu čestného vyhlásenia, že
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktorý bude tvoriť prílohu jeho ponuky. Vzor čestného
vyhlásenia tvorí Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a výmena informácií sa v tomto postupe zadávania zákazky uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne cez Elektronickú platformu / IS EVO.
2. Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk sú zverejnené na profile VO: Podrobný opis (technická špecifikácia) predmetu zákazky, Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií.
3. Typ zmluvného vzťahu: objednávka
4. Dĺžka trvania/ požadovaný termín dodania: 12 mesiacov/30 dní na dodanie a implementáciu
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
6. Obsah ponuky:
Vyplnená a podpísaná Príloha č. 3 "Návrh na plnenia kritérií", relevantné doklady na preukázanie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (viď časť III.1.1 tejto výzvy),
7. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
8. Elektronická aukcia sa v tomto postupe zadávania zákazky nepoužije.
9. V prípade nejasností a potreby objasnenia ponúk, prípadne ich doplnenia bude uchádzač verejným obstarávateľom prostredníctvom IS EVO vyzvaný na vysvetlenie, resp. doplnenie jeho ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo predložené vysvetlenie nebude dostatočné, jeho ponuka bude vylúčená.
10. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
11. Verejný obstarávateľ označí (v prípade splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky) ponuku s najnižšou cenou za úspešnú.
12 .Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu/objednávku s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
13. Informácia o výsledku procesu verejného obstarávania bude uchádzačom zaslaná elektronicky prostredníctvom IS EVO.
14. Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi súčinnosť, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.
15. Pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 7 písm. c) ZVO podať námietky.
16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením.
17. Predložené ponuky a informácie poskytnuté uchádzačmi tvoria dokumentáciu verejného obstarávateľa viažucu sa k postupu zadávania predmetnej zákazky.
18. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným VO, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
19. Dodávateľ je povinný zabezpečiť splnenie všetkých parametrov uvedených v podrobnej technickej špecifikácii predmetu zákazky (Príloha č. 1). Celková cena zahŕňa všetky náklady uchádzača spojené s požadovaným predmetom zákazky.
20. Verejný obstarávateľ neposkytne žiadne preddavky ani zálohu na plnenie predmetu zákazky, splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia do sídla verejného obstarávateľa. Faktúra musí obsahovať obligátne náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky.
21. Verejný obstarávateľ prevezme plnenie na základe dodacieho (preberacieho) listu v mieste plnenia, pričom písomne potvrdí prevzatie plnenia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2023