Dodávka zemného plynu pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.

  Zadávateľ:
Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta
  Predpokladaná hodnota:
56.461,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 11:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta
IČO: 42024960
Hurbanovo námestie 19/41, 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Emília Belianska
Telefón: +421 465430980
Email: kcbojnice.belianska@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka zemného plynu pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka zemného plynu pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
56 461,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Bojnice
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka zemného plynu pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
56 461,99 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 16. Pokyny na vyhotovenie ponuky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 16. Pokyny na vyhotovenie ponuky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 16. Pokyny na vyhotovenie ponuky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 11. Opis a rozsah predmetu zákazky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.05.2023