Bambi vak

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
114.615,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav KUČA
Telefón: +421 960317645
Email: jaroslav.kuca@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bambi vak
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/18-4/2023-OOVS
II.1.2) Hlavný kód CPV
35110000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie hasiacich vakov s príslušenstvom pre príslušníkov OS SR. Hasiace vaky s príslušenstvom sú určené na hasenie rozsiahlych požiarov v terénne na nedostupných miestach pre pozemnú zásahovú techniku a hasičskú jednotku pri likvidácií požiarov prostredníctvom podvesenia pod leteckú techniku vrtuľník typu UH-60M. Jedná sa o nákup nových hasiacich vakov s príslušenstvom vyrobených certifikovaným výrobcom a certifikovaných podľa platnej legislatívy.

Požaduje sa dodanie 2 (dvoch) kusov hasiacich vakov typu Bambi Bucket BB5566 s príslušenstvom prenosným zdrojom napájania Bambi Bucket Power Pack 008282 "alebo ekvivalentná" náhrada - iný typ hasiaceho vaku s príslušenstvom iba za predpokladu, že:
-uvedený požadovaný typ sa už nevyrába a je odsúhlasený/odporúčaný/schválený iný typ ako plnohodnotná náhrada výrobcom hasiacich vakov,
-spĺňa minimálne technické a kvalitatívne požiadavky, ako požadovaný predmet zákazky,
-náhrada iný typ hasiaceho vaku s príslušenstvom je uvedená aj v technickej dokumentácii pre vrtuľník typu UH-60M.

Úplný opis predmetu zákazky, ako aj požiadavky na dodanie príslušných certifikátov a sprievodnej dokumentácie k predmetu zákazky, je uvedený v ODDIELU 3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
114 615,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
41. Zásobovacia základňa Nemšová centrum zásob Poprad, Kukučínová 5272, 058 01 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Požaduje sa dodanie 2 (dvoch) kusov hasiacich vakov typu Bambi Bucket BB5566 s príslušenstvom prenosným zdrojom napájania Bambi Bucket Power Pack 008282 "alebo ekvivalentná" náhrada - iný typ hasiaceho vaku s príslušenstvom iba za predpokladu, že:
- uvedený požadovaný typ sa už nevyrába a je odsúhlasený/odporúčaný/schválený iný typ ako plnohodnotná náhrada výrobcom hasiacich vakov,
- spĺňa minimálne technické a kvalitatívne požiadavky, ako požadovaný predmet zákazky,
- náhrada iný typ hasiaceho vaku s príslušenstvom je uvedená aj v technickej dokumentácii pre vrtuľník typu UH-60M.

Úplný opis predmetu zákazky, ako aj požiadavky na dodanie príslušných certifikátov a sprievodnej dokumentácie k predmetu zákazky, je uvedený v ODDIELU 3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
114 615,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e)je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže čestným vyhlásením.

1.2.Uchádzač môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Úplný opis podmienok účasti - osobné postavenie, je uvedený v ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1.Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

2.2.podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorých má uchádzač otvorený účet.


Úplný opis podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie, je uvedené v ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.2.1.Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: uchádzač vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky musí preukázať jeho schopnosť plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od jeho vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti); skutočnosť, že v určenom období nebol v nepovolenom debete; v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. K vyjadreniu banky sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Uvedené doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

3.1. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZVO vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ktoré uchádzač použije pri plnenie zmluvy.

3.3. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

3.3. čestné vyhlásenie, že súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmet zákazky

Úplný opis podmienok účasti - technická a odborná spôsobilosť, je uvedená v ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Uchádzač predloží presný a úplný opis a/alebo fotografie jednotlivých položiek dodaného tovaru na plnenie predmetu zákazky. Opisy a fotografie musia byť označené - pomenované podľa označenia uvedeného v sprievodnej dokumentácii tovaru. Označenie musí byť vykonané čitateľným a nezmazateľným typom písmom v poradí názov tovaru, označenie, (vzor označenia - príklad: hasiaci vak HV-23-2589-22). Súčasťou opisu ponúkaného predmetu zákazky musia byť uvedené aj vybraté základné technické parametre tak, ako sú uvedené v sprievodnej dokumentácii.

K bodu 3.2.: Uchádzač predloží platné certifikáty alebo iný právoplatný doklad pre hasiace vaky a príslušenstvo vydané oprávneným certifikovaným výrobným podnikom, t. j. písomné osvedčenie, ktoré potvrdzuje súvislosť identity hasiaceho vaku a príslušenstva s jeho vlastnosťami.

K bodu 3.2.: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality, pred uzatvorením kúpnej zmluvy predloží Technické podmienky schválené odberateľom alebo vypracuje nové Technické podmienky v zmysle Slovenského obranného štandardu SOŠ 001 Požiadavky na vypracovanie Technických podmienok na dodanie výrobkov a služieb na účely obrany, vydanie 3 a súhlas, že odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek vzťahujúcich sa na tovar sa budú riešiť prostredníctvom ÚOŠKaŠOK Trenčín.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Na účasť do e-aukcie budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí budú vyhodnotení komisiou na vyhodnotenie ponúk, že splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, a ktorých ponuky neboli vylúčené.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.06.2023 10:00
Miesto: Priestory ÚIA MO SR
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky použije elektronickú aukciu, bude otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 ZVO neverejné a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a neposiela sa uchádzačom ani zápisnica z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
I. Komunikácia:
1. Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v žiadosti o účasť. Preklad a úradný preklad sa nevyžaduje len v prípade českého jazyka.

2. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

II. Postup pre podlimitnú zákazku:
3. Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle ustanovení § 112 zákona o verejnom obstarávaní

III. Predloženie žiadosti o účasť:
4. Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO.
5. Dokumenty tvoriace žiadosť o účasť predkladá záujemca prostredníctvom IS EVO, v lehote na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.
6. Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
7. Nakoľko verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní, záujemcom sa umožňuje podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle ustanovení súťažných podkladov.

IV. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
8. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti.
9. Odôvodnenie rozdelenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že prípadné rozdelenie na časti je nelogické a nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

V. Ďalšie informácie
10. Toto verejné obstarávanie nie je v zmysle stanovených podmienok účasti zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
11. Verejný obstarávateľ neuzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu a/alebo odstúpi od svojej ponuky pred uzavretím zmluvy alebo nebude schopný dodať tovar v cenách, v lehote/čase plnenia, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou.
12. Záujemca preukáže spôsobilosť dodania predmetu zákazky predložením požadovaných dokladov, certifikátov a technickými podmienkami, ktoré sú vyžadované v opisu predmetu zákazky súťažných podkladov. Doklady a certifikáty musia byť vystavené autorizovanými alebo notifikovanými osobami.
Predloženie technických podmienok k vykonaniu kodifikácie a štátneho overovania kvality je podmienkou podpisu kúpnej zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2023