Dodávka a montáž vonkajších klimatizačných jednotiek a zhotovenie vnútorných rozvodov pre budovu BRAVO.

  Zadávateľ:
K 13 - Košické kultúrne centrá
  Predpokladaná hodnota:
195.666,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
K 13 - Košické kultúrne centrá
IČO: 42323975
Kukučínova 2, 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Sokolová
Telefón: +421 553009109
Email: veronika.sokolova@k13.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/15128
Hlavná adresa(URL): https://k13.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TENDER-KONZULT, s.r.o.
IČO: 36211273
Hraničná 2 , 04017 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Mihok
Telefón: +421 905616592
Email: dusan.mihok@tenderkonzult.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavnou činnosťou je plnenie úloh zriaďovateľa v zmysle zriaďovacej listiny zo dňa 07.07.2021, najmä plnenie úloh mesta zabezpečovaním verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo- umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka a montáž vonkajších klimatizačných jednotiek a zhotovenie vnútorných rozvodov pre budovu BRAVO.
Referenčné číslo: K13/2023/00049
II.1.2) Hlavný kód CPV
42512000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie a namontovanie všetkých vonkajších klimatizačných jednotiek v počte 8 ks vrátane chladiarenských potrubných rozvodov, vrátane systému MaR a príslušnej elektroinštalácie MaR a silnoprúdovej elektroinštalácie a vrátane potrebných stavebných úprav v budove BRAVO.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
195 666,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45255400-3
45311200-2
45262520-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky je budova BRAVO, v areáli K 13 - Košické kultúrne centrá, na adrese Kukučínova 2, 040 01 Košice mestská časť Juh.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky sú:
a)dodávka a montáž 8 ks vonkajších klimatizačných jednotiek, b)elektroinštalačné práce a MaR,
c)zdravotechnické inštalácie - chladiarenské potrubné rozvody,
d)stavebné úpravy, ktoré zahŕňajú zrealizovanie prestupov cez stropné konštrukcie, sadrokartónového kastlíka, revízneho otvoru, drevenej podlahy s OSB dosiek, bezpečnostného oceľového lana a stavebných otvorov do podhľadu. Podrobný opis, technické špecifikácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, v časti C. Projektová dokumentácia a v časti. D. Výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
195 666,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt Košice 2.0 (Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creativity Assets in the Digital Age)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO vo väzbe na § 112 ods. 5 ZoVO. Hospodársky subjekt preukazuje splnenie cit. podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), ods. 4 a 5 ZoVO.
Verejný obstarávateľ nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Uchádzač je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZoVO. Podrobné informácie sú v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 09:30
Miesto: Miestom otvárania ponúk je IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná predseda komisie alebo ním určený člen komisie v Zóne komisie s použitím funkcionality Otváranie ponúk. Následne systém IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk a všetkým členom komisie, ktorí sú definovaní na danej zákazke ako členovia komisie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ nepoužije v predmetnom verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, sa v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí.
2.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému IS EVO. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme IS EVO. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému IS EVO.
3.V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionalít IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu.
4.Minimálne 80 % zmluvnej hodnoty zákazky musí byť vzhľadom k spôsobu financovania zákazky realizovaných v lehote do 30.06.2023.
5.Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie ( Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
6.Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.05.2023