II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
706.364,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 11:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontaktná osoba: Nora Urbanová
Telefón: +421 960317696
Email: nora.urbanova@mod.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mosr.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/468620
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/468620
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Vykonávanie opráv a údržby techniky TALET-30
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 1 - Údržbárske a opravárske služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Sídlo/servisné stredisko zhotoviteľa a/alebo VÚ Sliač, Kuchyňa, Prešov
NUTS kód:
SK
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody: v mesiacoch 27
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota 706 364,17 EUR bez DPH
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je v rokoch 2023 - 2025 zabezpečiť vykonávanie opráv a údržby techniky TALET-30, v rozsahu
nálezových opráv a bežných opráv jednotlivých častí zariadení, pokiaľ si to ich technický stav bude vyžadovať, vrátane
dodávky potrebných náhradných dielcov na ich vykonanie. Oprava a údržba techniky budú vykonávané priebežne, na
základe vystavených objednávok.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50210000-0
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Celkový počet techniky: 23 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 706 364,17 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Dátum začatia: 31.08.2023
Dátum ukončenia: 30.11.2025

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 15 000,- EUR. Verejný obstarávateľ bude zloženie zábezpeky vyžadovať iba
od záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti, t. j. ktorým poskytne súťažné podklady a ktorých vyzve na predloženie
ponuky. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku na
základe vystavených faktúr zo strany úspešného uchádzača podľa podmienok upravených v rámcovej dohode. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude
v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú
právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia rámcovej
dohody. V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt právnou subjektivitou, musí
byť jasné a zrejmé ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a
skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky spoločne a nerozdielne.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií
Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť predložiť platné:
1) Povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.
Uchádzač je povinný predložiť kópiu platného originálneho dokladu - Rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami
obranného priemyslu, kde v špecifikácii výrobkov obranného priemyslu je zapísané najmenej VM 10, vydané
Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2021 z 25. októbra
2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o
obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo rovnocenný doklad
vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu, alebo uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho
štátu alebo medzinárodnej organizácie.
2) Povolenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve
Uchádzač je povinný predložiť kópiu platného originálneho dokladu vydaného Úradom vojenského letectva MO SR, alebo uznané doklady vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek
týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
1.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3
mesiace,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného
daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - záujemca
preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) je oprávnený poskytovať službu v predmete zákazky - záujemca preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže čestným vyhlásením,
1.2) Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu
1.1) tohto oddielu oznámenia nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
1.3) Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1) tohto oddielu oznámenia alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.
1.4) Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záujemca so sídlom, miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie poskytovať službu) zákona o verejnom obstarávaní. Ostatné dokumenty podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
1.5) V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov), ak záujemca má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu, ktorý je možné nájsť na stránke úradu, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť.
1.6) Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane
prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať záujemcu o predloženie príslušného dokladu.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní preukázať
predložením nasledovných dokladov:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
1) Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/pobočky zahraničných bánk, kde má záujemca otvorený
účet, ktoré musí obsahovať:
a)vyjadrenie o schopnosti záujemcu plniť si finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov odo dňa
vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti),
b)vyjadrenie, či nebol záujemca po určený čas v nepovolenom debete,
c)vyjadrenie, či v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár,
d)vyjadrenie, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním.
Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom
predchádzajúcim dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

2) Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách
zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek
zahraničných bánk) podľa bodu 1) tohto oddielu oznámenia.
Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenia využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoju finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO.
Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Nevyžaduje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných
podkladoch na predkladanie ponúk, ktoré budú zaslané iba tým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
ÚpIA-EL3/1-150/2023-OOVS
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.06.2023 11:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.09.2023 11:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý požadovaný predmet zákazky.
2) Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu, že požadovaný servis - opravy a údržba techniky , ktoré sú predmetom zákazky, nie je možné považovať za samostatné predmety zákazky z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska technických špecifikácií a typu zmluvného vzťahu a jedná sa o činnosti, ktoré spolu súvisia a sú navzájom previazané.
3) Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v žiadosti o účasť. Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
4) Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
5) Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO.
6) Záujemca predkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu III.2) PODMIENKY ÚČASTI tohto oznámenia.
7) Nakoľko verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje postupom užšej súťaže, kedy na predloženie ponuky vyzýva záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti, záujemcom sa neumožňuje predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom.
8) Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len register partnerov verejného sektora) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorý má ako konečného užívateľa výhod zapísanú osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.
9) Verejný obstarávateľ informuje, že od záujemcov, ktorí dostanú výzvu na predloženie ponúk bude požadovať
viazanosť ponúk zabezpečenú zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 15 000,- EUR.
10) Verejný obstarávateľ Rámcovú dohodu, ktorá bude výsledkom užšej súťaže, uzatvorí na dobu určitú, a to od
31.08.2023 do 30.11.2025 (poznámka: v prípade, ak vzhľadom k času vykonávania úkonov v procese zadávania zákazky postupom užšej súťaže, iných úkonov verejného obstarávateľa smerujúcich k uzavretiu rámcovej dohody, alebo rámcová dohoda nebude uzavretá a nenadobudne účinnosť dňa 01.09.2023 z akýchkoľvek iných dôvodov, rámcová dohoda bude uzavretá na dobu určitú a to do 30.11.2025 odo dňa jej podpisu).
11) Toto verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk
alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a tiež ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2023