Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov

  Zadávateľ:
Obec Uzovský Šalgov
  Predpokladaná hodnota:
342.460,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Uzovský Šalgov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00327948
Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Priščák
Telefón: +421 951023952
Email: prismaservicesro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5993
Hlavná adresa(URL): www.uzovskysalgov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov
Referenčné číslo: 17052023
II.1.2) Hlavný kód CPV
16600000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov pre verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zaškolenia.

Zákazka sa delí na deväť častí:
Časť A: Mobilná kompostáreň
Časť B: Kolesový traktor s príslušenstvom
Časť C: Traktorový náves
Časť D: Mulčovač s košom
Časť E: Drvič za traktor
Časť F: Dvojnápravový kontajnerový náves
Časť G Veľkoobjemový kontajner
Časť H: Traktorová kosačka
Časť I: Zberná nádoba
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
342 460,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť A: Mobilná kompostáreň
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16600000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie mobilnej kompostárne vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy o veľkosti vane min. 10
m3.
Množstvo: 1 kus.
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 176,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-C111-2017-32
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť B: Kolesový traktor s príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
34390000-7
34223300-9
43250000-0
43328100-9
42410000-3
42416300-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie kolesového traktora s príslušenstvom vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy.
Množstvo:
1.Kolesový traktor1 kus,
2. Čelný nakladač 1 kus,
3. Paletizačné vidly 1 kus,
4. Hydraulická ruka 1 kus,
5. Kliešte nové 1 kus.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
127 830,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť C: Traktorový náves
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34390000-7
34223300-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie traktorového návesu trojstranného sklápača vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy.
Množstvo:
Traktorový náves 1 kus.
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť D: Mulčovač s košom
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16310000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie mulčovača s košom vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy.
Množstvo: Mulčovač s košom 1 kus.
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 010,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť E: Drvič za traktor
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie drviča s košom vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy.
Množstvo:
Drvič za traktor 1 kus.
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 140,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť F: Dvojnápravový kontajnerový náves
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34220000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie dvojnápravového kontajnerového návesu vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy.
Množstvo::
Dvojnápravový kontajnerový náves 1 kus
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 980,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Časť: 7
II.2.1) Názov
Časť G Veľkoobjemový kontajner
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
34928480-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie veľkoobjemových kontajnerov vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy.
Množstvo::
Veľkoobjemový kontajner typ č. 1 - 1 kus.
Veľkoobjemový kontajner typ č. 2 - 2 kusy.
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
19 086,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Časť: 8
II.2.1) Názov
Časť H: Traktorová kosačka
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16310000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie traktorovej kosačky vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy.
Množstvo:
Traktorová kosačka 1 kus
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 165,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Časť: 9
II.2.1) Názov
Časť I: Zberná nádoba
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, Obecný úrad, Uzovský Šalgov 138, 08261 Uzovský Šalgov, parkovisko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zberných nádob vrátane dopravy.
Množstvo::
Zberná nádoba 3 kusy

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
923,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač mus spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO.
6. Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v Súťažných podkladoch.
V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona proti byrokracii), nepredkladajú tieto doklady:
- výpis/-y z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a
ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo. V prípade, ak uchádzač tieto údaje neposkytne, predkladá výpis/-y z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 podľa §34, ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
3.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
3.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
3.4 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO.
3.5 Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2023 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia vo vestníku UVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 3.1): Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal technické vybavenie zberného dvora kumulatívne do výšky PHZ na každú časť samostatne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci (ako úspešný uchádzač) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle
všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.06.2023 11:00
Miesto: Obecný úrad, Uzovský Šalgov č. 138, kancelária starostu
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html..
2. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
- po jej zverejnení. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v kúpnej zmluve v článku I,
- bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
- došlo k ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej kupujúci ako prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
4. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk u
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
5. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8, ; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazujú vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje aj uvedenie podielu, ktorú má
subdodávateľ plniť.
6. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO JOSEPHINE (ďalej aj "JOSEPHINE").
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba: Martin Priščák, prismaservicesro@gmail.com. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme JOSEPHINE. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.
7. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
8. Predmetné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.05.2023