Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky Tatra

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
208.686,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
23.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ondeček
Telefón: +421 517563712
Fax: +421 517563711
Email: ondecek.jaroslav@sucpsk.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
Hlavná adresa(URL): www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa a údržba ciest II. a III. triedy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky Tatra
Referenčné číslo: 10VS/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka nových, originálnych, autorizovaných nepoužívaných a
nerepasovaných náhradných dielcov do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra.
Podrobnejší popis predmetu zákazky v oddiely II.2.4 a časti B.2 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
208 686,52 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídla skladov v rámci oblastí verejného obstarávateľa na adresách:
Oblasť Bardejov,
Oblasť Humenné,
Oblasť Poprad,
Oblasť Prešov,
Oblasť Stará Ľubovňa,
Oblasť Svidník,
Oblasť Vranov n/Topľou
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka nových, originálnych, autorizovaných nepoužívaných a
nerepasovaných náhradných dielcov do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra.
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku náhradných dielov rozdelených v dvoch skupinách:

1.Skupina náhradných dielov je súbor náhradných dielov definovaných v prílohe č. 1 Rámcovej dohody podľa presného
názvu, typu vozidla, identifikačného čísla a množstva. Súbor náhradných dielov tejto skupiny verejný obstarávateľ
definoval na základe vykonanej analýzy spotreby náhradných dielov potrebných k udržateľnosti obvyklej prevádzky
vozidlového parku.

2.Skupina náhradných dielov je súbor náhradných dielov, ktorých potrebu a ich presné množstvo verejný obstarávateľ
nevie v čase vyhlasovania zákazky predpokladať a definovať, nakoľko ide o náhradné diely okrem náhradných dielov
definovaných v 1. skupine. Ide o všetky ostatné náhradné diely z aktuálneho originálneho katalógu (cenníka) výrobcu
pre daný typ vozidla, ktorých potreba je oproti 1. skupine zriedkavejšia

Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru vrátane dopravy do miest
plnenia. Náklady na dopravu a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru musia byť zahrnuté v zmluvnej cene.
Náhradné diely pre nákladné vozidlá továrenskej značky Tatra týchto typov:

T-815 260S43 192 55 4x4.1
T-815 S3 2608 6x6.2
T-815 19270 4x4.2
T-815 S1 28 210 6x6.2
T-815 260S43 192 55 4x4.1
T-815 S3 2608 6x6.2
T-815 280 R5 6x6
T-815 SV 327208 6x6.2
T-815 S3 28210 6x6.2
T-815 S326208 6x6.2
T-158 Phoenix 6x6
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
208 686,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je stanovená vo výške 7 000 €.
Bližšie informácie v súťažných podkladoch časť III. Príprava ponuky bod 14 Zábezpeka ponuky.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

1.2
Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Uchádzač splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, preto je potrebné doklady predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.06.2023 10:30
Miesto: Pod otváraním ponúk a umožnením účasti na ich otváraní sa pri predkladaní ponuky prostredníctvom
elektronického prostriedku podľa § 20 zákona rozumie jej sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického
prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa
predchádzajúcej vety.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.05.2023