Čistenie krajníc, cestných rigolov a vonkajšej splaškovej a dažďovej kanalizácie a povrchových rigolov vo Vojenskom obvode Lešť a Objektov sklady, garáže Zábava

  Zadávateľ:
Centrum výcviku Lešť
  Predpokladaná hodnota:
36.640,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 09:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum výcviku Lešť
IČO: 00804932
Lešť , 96263 Pliešovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Sláviček
Telefón: +421 960455868
Email: milan.slavicek2@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://lest.mil.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Čistenie krajníc, cestných rigolov a vonkajšej splaškovej a dažďovej kanalizácie a povrchových rigolov vo Vojenskom obvode Lešť a Objektov sklady, garáže Zábava
II.1.2) Hlavný kód CPV
90000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Jedná sa o:
1)Čistenie krajníc a cestných rigolov odstránením nánosov a prekážok z krajníc cestných komunikácií a ich úpravou tak, aby povrchová voda nevytvárala mláky na komunikáciách. Podrobný rozpis prác výkaz výmer je uvedený v prílohe č.1.

2)Čistenie kanalizácie, kontrolných šácht, vpustí a povrchových betónových rigolov. Ide o odstránenie pevných naplavenín ako je štrk, piesok, odstránenie častí textílií a rôznych látok, ktoré bránia prietoku splaškových alebo dažďových vôd kanalizáciou. Ďalej je potrebné vykonať vyčistenie záchytných zberných košov umiestnených v kanalizačných šachtách od zachyteného kamenia a lístia. Povrchové betónové rigoly vyčistiť od nánosu blata, štrku a vegetačných porastov.
Podrobný rozpis prác výkaz výmer je uvedený v prílohe č. 2.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
36 640,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
36 640,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienku podľa §32 ods.1 písm. e) si verejný obstarávateľ overí z dostupných registrov.

Podmienku podľa §32 ods.1 písm. f) splní uchádzač doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č.5 výzvy na predkladanie ponúk.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2023