Servisná prehliadka a údržba vzduchotechniky v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
6.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
IČO: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Lukáš Mato
Telefón: +421 290679841
Email: lukas.mato@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/2348/show
Hlavná adresa(URL): www.socipoist.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servisná prehliadka a údržba vzduchotechniky v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov
Referenčné číslo: 25023/2023-BA
II.1.2) Hlavný kód CPV
71315410-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi servis a údržbu vzduchotechniky, v rámci ktorého bude verejný obstarávateľ na základe individuálnych objednávok objednávať čistenie žalúzií a mriežok, čistenie a dezinfekcia fancoilov, výmena filtrov, dezinfekcia vzduchovej jednotky, čistenie a prepláchnutie výmenníka vzduchotechnickej jednotky, kontrola činnosti klapiek, servopohonov, izolácií a klinových remeňov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov, Masarykova 1, Prešov 080 01
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 600,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré
neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie v bode
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo
obchodných registrov uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), verejný
obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku
ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Upozornenie: Uchádzač zapísaný v príslušných registroch Slovenskej republiky nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy) predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku 2 písm. e) zákona.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie uviesť všetky nevyhnutné
doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ uvádza podrobné vymedzenie všetkých doplňujúcich informácií v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.
2. V rámci tejto zákazky s nízkou hodnotou sa uplatňujú ustanovenia § 117 zákona.
3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO.
4. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania
prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO. Elektronická aukcia sa nepoužije.
5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitýmiprocesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu.
6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 20 ods. 20 zákona.
7. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS EVO požiadať o ich vysvetlenie.
Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona.
8. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.
9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
10.Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2023