Spracovanie kreatívneho konceptu komunikačnej kampane pre BECEP a jej produkcia

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
86.933,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Sabina Poláková
Telefón: +421 259494589
Email: sabina.polakova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.mindop.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Spracovanie kreatívneho konceptu komunikačnej kampane pre BECEP a jej produkcia
Referenčné číslo: A/2023/CA01/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
79341400-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je spracovanie a predloženie kompletného návrhu kreatívneho konceptu
komunikačnej kampane pre oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) a jej produkcia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len zmluva).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
86 933,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79341000-6
79342000-3
79822500-7
92111200-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Uvedené v bode č. II 1.4)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Kvalitatívne vlastnosti
Relatívna váha: 70

Cena
Relatívna váha: 30
II.2.6) Predpokladaná hodnota
86 933,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu/ úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, nie staršieho ako tri mesiace, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (Výpis z Obchodného alebo živnostenského registra). Uchádzač musí mať v Obchodnom/Živnostenskom registri zapísaný predmet činnosti, ktorý zodpovedá predmetu zákazky ako napr. reklamné a marketingové služby, dizajnérske služby a práce, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok.

Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra.
-Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preverí z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z portálu oversi.gov.sk, ktorý je vedený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu čestného vyhlásenia, v ktorom prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1) § 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Ak referencia nebola vyhotovená, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.

2) § 34 ods. 1 písm. g) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) Požaduje sa predloženie zoznamu aspoň 3 (troch) poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej hodnote minimálne 30 000 (tridsaťtisíc) Eur bez DPH. Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú služby v oblasti spracovania komunikačných stratégií a ich kompletnej realizácie vo forme reklamných kampaní (bez nákupu vysielacieho času, ktorý sa do hodnoty poskytnutých služieb nezapočítava) a vytvárania spracovania insight & strategy analýz.

Uchádzač (ďalej len "U") v zozname poskytnutých služieb uvedie:
- minimálne 1 (jednu) poskytnutú službu/zmluvu v celkovej hodnote min. 15 000,00 eur bez DPH.

U nemôže vyššie uvedené služby/požiadavky preukázať iba 1 (jednou) poskytnutou službou/zmluvou v požadovanej min. kumulatívnej hodnote, ale kombináciou viacerých poskytnutých služieb/zmlúv.

VO požaduje, aby zoznam poskytnutých služieb obsahoval minimálne nasledujúce údaje:
- názov a sídlo odberateľa
- kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko,
tel. č. alebo e-mail)
- názov zmluvy/zákazky
- predmet zmluvy/zákazky (stručný opis poskytnutých služieb)
- doba dodania dátum od - do (deň/mesiac/rok),
- finančný podiel na poskytnutí služieb
- cena za poskytnuté služby v eur bez DPH celkom za požadované obdobie.

V prípade, ak U uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, tzn. poskytnutie služieb (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (rozhodné obdobie), U v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávky služieb, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období. V prípade, ak poskytnutie služieb realizoval U ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

2) U predloží Zoznam expertov - menovite o 6 (šiestich) kvalifikovaných osobách spôsobilých a zodpovedných za spracovanie konceptu kampane a jej produkciu, ktorými bude U garantovať kvalitu služieb a ktoré budú spoločne zodpovedať za realizáciu predmetu zákazky, a to konkrétne:

1 osoba spôsobilá na výkon pozície account manager,
1 osoba spôsobilá na výkon pozície strategy director,
1 osoba spôsobilá na výkon pozície art director,
1 osoba spôsobilá na výkon pozície creative director,
1 osoba spôsobilá na výkon pozície PPC špecialistu - digital specialist,
1 osoba spôsobilá na prípravu a spracovanie textov - copywriter.

Kvalifikované osoby preukážu odbornú kvalifikáciu praktickými skúsenosťami s príslušnou odbornou činnosťou na minimálne 5 (piatich) poskytnutých službách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom svoju konkrétnu spôsobilosť a odbornosť na min. 5 (piatich) poskytnutých službách deklarujú nasledovne:
-kvalifikovaná osoba na výkon pozície account manager preukazuje svoju odbornú kvalifikáciu uvedením min. 5 (piatich) klientov, ktorých mal/a pri výkone pozície na starosti,
-kvalifikovaná osoba na výkon pozície strategy director preukazuje svoju odbornú kvalifikáciu uvedením min. 5 (piatich) spracovaných insight & strategy analýz,
-kvalifikovaná osoba na výkon pozície art director preukazuje svoju odbornú kvalifikáciu uvedením min. 5 (piatich) realizovaných reklamných kampaní alebo vytvorených firemných identít,
-kvalifikovaná osoba na výkon pozície creative director preukazuje svoju odbornú kvalifikáciu uvedením min. 5 (piatich) spracovaných kreatívnych konceptov a reklamných kampaní, na ktorých realizácii sa podieľal/a,

POKRAČOVANIE v bode: VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
*POKRAČOVANIE bodu III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť - Minimálna požadovaná úroveň štandardov

-kvalifikovaná osoba na výkon pozície PPC špecialistu - digital specialist preukazuje svoju odbornú kvalifikáciu uvedením min. 5 (piatich) mesačných reportov (súhrnov aktivít a výsledkov) minimálne 3 (troch) rôznych klientov, ktorými deklaruje realizovanú propagáciu na sociálnych sieťach, google adds a youtube,
-kvalifikovaná osoba na výkon pozície copywriter preukazuje svoju odbornú kvalifikáciu zoznamom min. 5 (piatich) vydaných článkov, ktoré spracoval/a pre min. 3 (troch) rôznych klientov.

Praktické skúsenosti uchádzač preukáže predložením podpísaných životopisov minimálne 3 (troch) kvalifikovaných osôb, teda uchádzač môže použiť 1 (jednu) fyzickú osobu na preukázanie podmienok účasti na maximálne 2 (dve) pozície požadovaných kvalifikovaných osôb.
Každá kvalifikovaná osoba v životopise uvedie minimálne nasledovné údaje:
-meno a priezvisko,
-údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
-odbornú prax súvisiacu s príslušnou činnosťou, pri ktorej deklaruje svoju spôsobilosť a odbornosť na minimálne 5 (piatich) poskytnutých službách v rozsahu:
opis pracovnej pozície,
opis pracovnej náplne,
názov kampane,
termín realizácie,
názvov objednávateľa (klienta),
-vlastnoručný podpis osoby,

Uchádzač môže použiť jednu fyzickú osobu na preukázanie podmienok účasti na maximálne 2 (dve) pozície požadovaných kvalifikovaných osôb, to znamená, že uchádzač na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti použije minimálne 3 (tri) fyzické osoby. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (ďalej len EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy informačného systému elektronického verejného obstarávania EVO (ďalej len IS EVO). Verejný obstarávateľ poskytuje všetky podklady potrebné k vypracovaniu ponuky v profile verejného obstarávateľa k danej zákazke a v IS EVO.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/ uchádzačov, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom IS EVO. Záujemcovia/ uchádzači majú priamy a neobmedzený prístup k podkladom, a preto verejný obstarávateľ nebude poskytovať záujemcom podklady v listinnej podobe.
Pre účasť v zákazke je potrebné si vytvoriť účet v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (IS ÚVO). Vytvorenie používateľského účtu sa realizuje na portáli www.uvo.gov.sk kliknutím na odkaz Privátna zóna (1.) a následne na zelené tlačidlo Vytvoriť účet (2.).
Následne je potrebné vytvoriť a validovať hospodársky subjekt. Vytvorenie nového hospodárskeho subjektu sa realizuje v zóne Záujemcu/ Uchádzača v menu Hospodárske subjekty (1.) kliknutím na zelené tlačidlo Pridať hospodársky subjekt (2.). Pre vytvorenie nového hospodárskeho subjektu, ktorý ešte nie je registrovaný v IS EVO, je potrebné kliknúť na tlačidlo Registrácia (3.). Po odoslaní registračného formulára Vám bude validačný kód zaslaný buď do schránky na ÚPVS (www.slovensko.sk), ak je aktivovaná na doručovanie alebo poštou doporučene do vlastných rúk. Po jeho doručení stlačte tlačidlo Validovať a zadajte kód.
Podrobný postup je upravený v príručke pre záujemcu/ uchádzača, zverejnenej na https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia v časti Záujemca/ Uchádzač. Viac o IS EVO nájdete tu https://eplatforma.vlada.gov.sk/najcastejsie-otazky/?csrt=17370313562132122269 .
Pre viac informácií pozri bod 17 Výzvy - KOMUNIKÁCIA.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2023