Dodávka elektrickej energie pre mesto Bojnice - na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025

  Zadávateľ:
Mesto Bojnice
  Predpokladaná hodnota:
48.518,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 11:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Bojnice
IČO: 00318001
Sládkovičova 1, 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Molnárová
Telefón: +421 465121620
Fax: +421 465121621
Email: urad@bojnice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka elektrickej energie pre mesto Bojnice - na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre mesto Bojnice - na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
48 518,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Bojnice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre mesto Bojnice - na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.

Zoznam odberných miest je dostupný v prílohe.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
48 518,48 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 16. Pokyny na vyhotovenie ponuky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 16. Pokyny na vyhotovenie ponuky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 16. Pokyny na vyhotovenie ponuky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Požadované informácie sú dostupné vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti 11. Opis a rozsah predmetu zákazky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2023