Protipožiarny uzáver - zostava protipožiarnych dverí

  Zadávateľ:
Spojená škola
  Predpokladaná hodnota:
32.050,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 12:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 42195446
Kremnička 10 , 97405 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Peniaková
Telefón: +421 484162405
Email: peniakova@stavebnabb.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Protipožiarny uzáver - zostava protipožiarnych dverí
II.1.2) Hlavný kód CPV
44221220-3
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
AA02-4 - Hliník
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Výmena 7 ks protipožiarnych dverí v školskom internáte.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohách tejto výzvy
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
32 050,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421110-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Banská Bystrica, Kremnička 10
II.2.4) Opis obstarávania
Demontáž pôvodného uzáveru, likvidácia vzniknutého odpadu
Protipožiarny uzáver zostava dverí
Osadenie, montáž nového protipožiarneho uzáveru (vrátane pomocného materiálu)
Preprava materiálu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 050,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Protipožiarny uzáver spĺňajúci požiadavky platnej legislatívy (vyhláška MVSR č. 478/2008 Z.z.)
Príslušenstvo a sprievodná dokumentácia v zmysle platnej legislatívy (vyhl. MV SR č. 285/2001)

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2023