Potraviny

  Zadávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
  Predpokladaná hodnota:
2.745.930,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00738361
Družstevná 1611/2, 03852 Sučany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislava Nemcová
Telefón: +421 432832803
Email: branislava.nemcova@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.zvjs.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 745 930,77 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 10
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kategória č. 1 Čerstvá zelenina a ovocie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok čerstvej zeleniny a ovocia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
222 153,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kategória č. 2 Pekárenské výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15612500-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok pekárenských výrobkov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
403 967,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávanie rozumieme vyhlásenie kontraktnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kategória č. 3 Hlboko zmrazené mäso a ryby
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok hlboko mrazeného mäsa a rýb
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
538 570,31 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kategória č. 4 Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych výrobkov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
487 445,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Kategória č. 5 Mäsové výrobky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsových výrobkov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
328 402,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Kategória č. 6 Vajcia
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok vajec
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
38 573,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Kategória č. 7 Mrazená zelenina, ovocie a mrazené polotovary
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15331170-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mrazenej zeleniny, ovocia a mrazených polotovarov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 965,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Kategória č. 8 Majonézové šaláty
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15894700-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok majonézových šalátov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 118,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 9
II.2.1) Názov
Kategória č. 9 Spracovaná zelenina a ovocie, bylinky a huby
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok spracovanej zeleniny a ovocia, byliniek a húb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
134 717,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.
Časť: 10
II.2.1) Názov
Kategória č. 10 Ostatné potraviny
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2,038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok ostatných potravín - Paštéty a rybičky; Múka, cestoviny, ryža, strukoviny, oleje a tuky; Cukor, cukrovinky, med, nápoje, káva, čaj, džús; Nemrazené polotovary Koreniny, pochutiny, sušené bylinky, instantné polievky a bujóny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
538 015,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2027
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk. Na každú zadávanú zákazku v rámci Kategórií č. 1 až 10 bude uzatvorená zmluva v trvaní minimálne od troch mesiacov, maximálne do šiestich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní dĺžky trvania konkrétnej zmluvy bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania zmluvy v konkrétnej kategórii.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl.
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe záujemca ich predloží v
elektronickej podobe.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/453541. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=3707121016905761413.

2.) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

3.) Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 30.06.2027.

4.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/453541 čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

5.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

6.) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte.

Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED, ktorý si vyplní podľa manuálu ÚVO, prístupnom na adrese: http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

Záujemca vo formulári jednotného európskeho dokumentu podľa prílohy č. 2. Formulár Jednotného európskeho dokumentu týchto súťažných podkladov vyplní nasledovné časti:
18.1 časť II A, B a C,
18.2 časť III A, B, C a D
18.3 časť IV (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti)
18.4 časť VI.

7.) Verejný obstarávateľ uvádza, že bod IV.2.6) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je len informatívna a môže sa meniť v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa.

8 ) V prípade použitia elektronickej aukcie verejný obstarávateľ bližšie informácie uvedenie v konkrétnej výzve na predloženie ponuky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.05.2023