Vypracovanie projektovej dokumentácie - projekt Obnova budov 4 základných škôl v Banskej Bystrici

  Zadávateľ:
Mesto Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
347.705,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313271
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Tury
Telefón: +421 484330340
Email: dusan.tury@banskabystrica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.banskabystrica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie projektovej dokumentácie - projekt Obnova budov 4 základných škôl v Banskej Bystrici
Referenčné číslo: 003/ZNH2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky podľa jednotlivých častí
-časť 1 Základná škola Ďumbierska 17, Banská Bystrica
-časť 2 Základná škola Spojová 14, Banská Bystrica
-časť 3 Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica
-časť 4 Základná škola Tr. SNP 20, Banská Bystrica
je :
- zameranie súčasného stavu budovy pre účely vypracovania projektovej dokumentácie
- vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov s vykreslenými detailmi a podrobný rozpočet s výkazom výmer s rešpektujúcou štruktúrou vyplývajúcou z výzvy Plánu obnovy a rozdelený pre jednotlivé oblasti podpory, vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy za účelom určovania potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov obsahujúci posúdenie pôvodného, ako aj navrhovaného stavu, vrátane kvantifikácie úspory primárnej energie a posúdenia tepelnej stability miestnosti, ďalej tabuľky pre východiskový stav a pre navrhovaný stav v štruktúre podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vykonať inžiniersku činnosť v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 Prílohy SP č.2 Návrh zmluvy o dielo
- vykonať odborný autorský dohľad podľa článku II. bod 2.4 Prílohy SP č.2 Návrh zmluvy o dielo.

Podkladovú dokumentáciu pre vypracovanie a dodanie dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre jednotlivé časti zákazky tvoria projektové zámery jednotlivých škôl (Príloha SP č.3), predmetom riešenia ktorých je návrh obnovy budov týchto základných škôl. Spracovateľ projektových zámerov týchto jednotlivých škôl je Mestský úrad Banská Bystrica, Oddelenie inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy, Ivan Drgoňa MBA. Dôvodom realizácie týchto projektov, je zlepšenie tepelno-energetických vlastností objektu, modernizácia riadenia spotreby tepla, zníženie energetickej náročnosti objektu, prispieť k zníženiu emisii CO2 a tým dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov.

Podrobné VECNÉ VYMEDZENIE A ROZSAHU PLNENIA predmetu zákazky podľa jednotlivých častí zákazky 1.-4. je uvedené Prílohe SP č.2 Návrh zmluvy o dielo za časť 1.- 4. .
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
347 705,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 4
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Základná škola Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestský úrad Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je v rámci projektu " Obnova budovy ZŠ Ďumbierska 17" :
-vypracovať a dodať dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (súčasťou je zameranie súčasného stavu budovy pre účely vypracovania projektovej dokumentácie)
-vykonať inžiniersku činnosť
-vykonať odborný autorský dohľad.
Podkladovú dokumentáciu pre vypracovanie projektovej dokumentácie tvorí dokument Projektový zámer, ktorý je určený pre prípravnú fázu projektu Obnova budovy ZŠ Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici (Príloha SP č.3)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
83 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Základná škola Spojová 14, Banská Bystrica
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestský úrad Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je v rámci projektu " Obnova budovy ZŠ Spojová 14" :
- vypracovať a dodať dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (súčasťou je zameranie súčasného stavu budovy pre účely vypracovania projektovej dokumentácie)
- vykonať inžiniersku činnosť
- vykonať odborný autorský dohľad.
Podkladovú dokumentáciu pre vypracovanie projektovej dokumentácie tvorí dokument Projektový zámer, ktorý je určený pre prípravnú fázu projektu Obnova budovy ZŠ Spojová 14 v Banskej Bystrici (Príloha SP č.3)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
96 195,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestský úrad Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je v rámci projektu " Obnova budovy ZŠ Golianova 8" :
- vypracovať a dodať dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (súčasťou je zameranie súčasného stavu budovy pre účely vypracovania projektovej dokumentácie)
- vykonať inžiniersku činnosť
- vykonať odborný autorský dohľad.
Podkladovú dokumentáciu pre vypracovanie projektovej dokumentácie tvorí dokument Projektový zámer, ktorý je určený pre prípravnú fázu projektu Obnova budovy ZŠ Golianova 8 v Banskej Bystrici (Príloha SP č.3)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
84 030,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Základná škola Tr. SNP 20, Banská Bystrica
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestský úrad Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je v rámci projektu " Obnova budovy ZŠ Tr. SNP 20" :
- vypracovať a dodať dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (súčasťou je zameranie súčasného stavu budovy pre účely vypracovania projektovej dokumentácie)
- vykonať inžiniersku činnosť
- vykonať odborný autorský dohľad.
Podkladovú dokumentáciu pre vypracovanie projektovej dokumentácie tvorí dokument Projektový zámer, ktorý je určený pre prípravnú fázu projektu Obnova budovy ZŠ Tr. SNP 20 v Banskej Bystrici (Príloha SP č.3)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
83 780,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (spoločné pre každú časť):
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V zmysle § 32 ods. 1 pism. e) ZVO uchádzač preukáže, že je oprávnený na výkon činnosti v zmysle § 4 alebo § 5 zákona č. 138/1992 Zb.o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v z.n.p. .

Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.06.2023 11:00
Miesto: Elektronicky prostredníctvom IS EVO v termíne otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 52, posledná veta ZVO, ponuky sa predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 2 ZVO, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka realizovaná prostredníctvom elektronického prostriedku IS EVO - spôsob komunikácie je opísaný v súťažných
podkladoch.

V zmysle § 66 ods.7 písm. b) - vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk -tzv.
super reverz.

Zábezpeka sa nevyžaduje.

Predmetné VO sa netýka zeleného VO , netýka sa obstarávania inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.05.2023