Obnova multifunkčného ihriska DUNA, Bratislava-Dúbravka

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
  Predpokladaná hodnota:
70.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
19.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
IČO: 00603406
Žatevná 2, 84402 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 903999347
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.dubravka.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova multifunkčného ihriska DUNA, Bratislava-Dúbravka
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obnova multifunkčného ihriska DUNA na ul. V.Valachovej v MČ Bratislava-Dúbravka. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236119-7
45212290-5
77320000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Multifunkčné ihrisko DUNA na ul. V. Valachovej v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obnova multifunkčného ihriska DUNA na ul. V.Valachovej v MČ Bratislava-Dúbravka. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené vo Výzve.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené vo Výzve
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bližšie uvedené vo Výzve.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.05.2023