Zberný dvor pre projekt "Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veličná"

  Zadávateľ:
Obec Veličná
  Predpokladaná hodnota:
243.416,31 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
19.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veličná
IČO: 00314960
Veličná 162 , 02754 Veličná
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Hrabalová
Telefón: +421 435882201
Email: obec@velicna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zberný dvor pre projekt "Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veličná"
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
243 416,31 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45222100-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Veličná
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
243 416,31 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt je momentálne v štádiu zazmluvňovania.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Viac informácií ku projektu :

Názov projektu : Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veličná
Miesto realizácie projektu : Obec Veličná
Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Operačný program: Kvalita životného prostredia

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky resp. v jej prílohách.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.05.2023