Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

  Zadávateľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
51.300,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
19.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
IČO: 44518684
Južné nábrežie 13 , 04219 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Lipták
Telefón: +421 557871317
Email: ladislav.liptak@bpmk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/468721
Hlavná adresa(URL): http://bpmk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods.1 písm.d) zákona č.343/2015Z.z.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Referenčné číslo: 007/2023/§117-VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
90900000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie 24 mesiacov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
51 300,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90921000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby podľa zoznamu viď Príloha č.2 SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
51 300,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

§ 40 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam pracovníkov oprávnených vykonávať predmetné služby dezinsekciu, dezinfekciu v súlade s § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO, predložením dokladov, ktoré budú potvrdzovať profesijnú a odbornú spôsobilosť. Uchádzač predloží odbornú spôsobilosť minimálne u dvoch pracovníkov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Vykonávať predmetné služby dezinsekciu, dezinfekciu v súlade s § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO, predložením dokladov, ktoré budú potvrdzovať profesijnú a odbornú spôsobilosť. Uchádzač predloží odbornú spôsobilosť minimálne u dvoch pracovníkov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.05.2023