Obstaranie SW pre skenovanie zraniteľnosti a správu aktív v prostredí FS

  Zadávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
46.600,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
19.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Longauerová
Telefón: +421 484393807
Email: zuzana.longauerova@financnasprava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252?cHash=3c3956fa61be11a83c5b8cc09a595de7
Hlavná adresa(URL): www.financnansprava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie SW pre skenovanie zraniteľnosti a správu aktív v prostredí FS
Referenčné číslo: ID547
II.1.2) Hlavný kód CPV
48000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Obstaranie SW pre skenovanie zraniteľnosti a správu aktív v prostredí FS
Požadovaný počet kusov 2000 ks (2000 skenovaných IP adries)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
46 600,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mierová 23,815 11 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Požadovaný typ produktu Tenable.sc alebo alternatívny software na vykonávanie bezpečnostných skenov a správu IT aktív, riešenie on premise možnosť vybudovať v rámci serverovej infraštruktúry FRSR.
Požadovaný počet kusov 2000 ks (2000 skenovaných IP adries)

Minimálne požadované parametre:
-on premise riešenie v rámci serverovej infraštruktúry FRSR
-centrálny manažment aktív a skenerov
-možnosť komplexného skenovania IP adries a vyhľadávať zraniteľnosti rôzneho charakteru aplikačné,
systémové, sieťové
-vytvárať inventár všetkých aktív, vrátane serverov, virtuálnych serverov, kontajnerov, sieťových prvkov,
počítačov
-vytvárať informatívne záznamy o otvorených portoch, detekcia služieb, verziách operačných systémoch a
ďalšie
-možnosti komplexného hodnotenia výsledkov skenov z viacerých externých zdrojov- kategorizovanie zdrojov-
priorizovanie zraniteľnosti na základe skutočného rizika - scoring
-poskytovať odporúčaný spôsob nápravy
-vytváranie správ/reportov o všetkých objavených zraniteľnostiach
-preddefinované šablóny skenovania
-možnosť vytvorenie používateľských účtov na základe rolí (administrátor, viewer, operátor, scan manager a
pod.)
-flexibilná a škálovateľná architektúra, kt. sa vie jednoducho prispôsobiť rastúcim potrebám
-pokročilé možnosti filtrovania pri vyhľadávaní
-plánovanie úloh/záloh
-emailové upozornenia
-auditné a diagnostické logovanie
-zobrazovanie štatistík, časového trendu a ďalších filtrov definovaných podľa konkrétnej potreby
-webové rozhranie umožňujúce prístup a prácu pre používateľov
-programovateľné API rozhranie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
46 600,25 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:
a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu (oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky si verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača),
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č.1 Čestné vyhlásenie uchádzača.
Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí.
b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania).
Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia).
Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, avšak sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie.
IS EVO je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na adrese:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/?csrt=7365224464038606143

d)žiadne z uvedených
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.05.2023