Oftalmologické prístroje

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
40.323,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 18:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
19.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
IČO: 44570783
Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Ilková
Telefón: +421 556130005
Email: lucia.ilkova@nsmas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oftalmologické prístroje
Referenčné číslo: 36/27/294/2023 - R23054290
II.1.2) Hlavný kód CPV
33122000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Oftalmologické prístroje viď. opis predmetu zákazky:
Digitálny fokometer 2 ks
Digitálny tonopachymeter 1 ks
Autorefraktokeratometer 1 ks
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
40 323,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UN - NsM, a. s., Satinského 1, 811 01 Bratislava
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
40 323,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o
verejnom obstarávaní:

8.1 Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní , že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uvedenú podmienku účasti si overí verejný obstarávateľ sám prostredníctvom verejne dostupných zdrojov.

8.2 Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku si overí verejný obstarávateľ sám prostredníctvom verejne dostupných zdrojov.

8.3 Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s § 152 ods. 3 bude uznaný aj rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Bude prijatý aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 18:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.05.2023