Prístrojové vybavenie pre stomatochirurgiu

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.05.2023
  Dátum zverejnenia:
19.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: maros kuruc
Telefón: +421 908307789
Email: maros.kuruc@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698?cHash=96e0ea6dedc8dac435f1e1d5a09f0ffe
Hlavná adresa(URL): https://www.unb.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístrojové vybavenie pre stomatochirurgiu
Referenčné číslo: R5-2.1/211/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
33162100-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Elektrický mikromotor patrí do skupiny elektricky poháňaných stomatologických nástrojov, pričom samotný mikromotor je iba čisto pohonovým agregátom pre pohon širokého spektra mikromotorických násadcov, určených pre ošetrovanie v oblasti zubného lekárstva.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je ľahký motor s LED svetlom-autoklávovateľný- Implant centrum pre stomatochirurgiu 3v1,implantologický motor , Predimplantačný ultrazvuk na kostnú chirurgiu.
Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom a bude zodpovedať celkovej cene za predmet zákazky v EUR bez DPH predloženej úspešným uchádzačom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača je realizované jedným prieskumom trhu).

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní je
možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych
subjektov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v prílohách výzvy na predkladanie ponúk.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO.

2. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

3. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy,
predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na
sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.05.2023