Oprava podhľadu strechy GUP

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
  Predpokladaná hodnota:
28.430,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2023 09:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Nitra
IČO: 17336007
Špitálska 6, 95001 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alžbeta Kentošová
Telefón: +421 376545616
Email: alzbeta.kentosova@fnnitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2173?cHash=800b8fcc19eb18d1083675300ee30a95
Hlavná adresa(URL): https://fnnitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava podhľadu strechy GUP
Referenčné číslo: 110/2023/AKE
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, spočívajúcich v oprave podhľadu na streche Gynekologicko-urologického pavilónu, podľa špecifikácie uvedenej vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy.
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
28 430,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
podľa výkazu výmer v Prílohe č. 1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 430,34 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
U uchádzača nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (konflikt záujmov) túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí v systéme TRANSPAREX

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2023