Investičná akcia č.48132 „PDÚ Poprad – hydraulické vyregulovanie ÚK“- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie...

  Zadávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.720,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Grelneth Peter
Telefón: +421 484393852
Email: peter.grelneth@financnasprava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252?cHash=3c3956fa61be11a83c5b8cc09a595de7
Hlavná adresa(URL): www.financnasprava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Investičná akcia č.48132 „PDÚ Poprad – hydraulické vyregulovanie ÚK“- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie...
Referenčné číslo: ID: 454
II.1.2) Hlavný kód CPV
71242000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je teda vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičnej akcie č. 48132 PDÚ Poprad hydraulické vyregulovanie ÚK- podľa platných právnych predpisov, technických noriem a pokynov zástupcu objednávateľa. Predmet zákazky zahŕňa tiež aj výkon autorského dozoru projektanta. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená minimálne v nasledovnom rozsahu:
- Technická správa
- Hydraulický prepočet s výpočtom tepelných strát, ako aj všetkými potrebnými výpočtami v zmysle platných technických noriem
- Výkresová časť:
1.) Pôdorysy jednotlivých podlaží navrhovaný stav ÚK (kompletné nastavenie systému ÚK na regulačných armatúrach, všetkých vykurovacích telesách a regulačných ventiloch),
2.) Schémy ústredného vykurovania rozvinuté rezy,
- Výkaz výmer
- Rozpočet.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 720,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322100-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
PDÚ Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je teda vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičnej akcie č. 48132 PDÚ Poprad hydraulické vyregulovanie ÚK- podľa platných právnych predpisov, technických noriem a pokynov zástupcu objednávateľa. Predmet zákazky zahŕňa tiež aj výkon autorského dozoru projektanta. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená minimálne v nasledovnom rozsahu:
- Technická správa
- Hydraulický prepočet s výpočtom tepelných strát, ako aj všetkými potrebnými výpočtami v zmysle platných technických noriem
- Výkresová časť:
1.) Pôdorysy jednotlivých podlaží navrhovaný stav ÚK (kompletné nastavenie systému ÚK na regulačných armatúrach, všetkých vykurovacích telesách a regulačných ventiloch),
2.) Schémy ústredného vykurovania rozvinuté rezy,
- Výkaz výmer
- Rozpočet.

PD musí obsahovať tiež aj riešenie, ktoré bude v prípade potreby zahŕňať uvedenie všetkých realizáciou dotknutých miest do pôvodného, resp. náležitého, technicky vyhovujúceho stavu. Výkaz výmer musí úspešný uchádzač vypracovať podrobne položkovite v programe Excel tak, aby bolo možné zo strany uchádzačov na dodávateľa stavebných prác pri vyplňovaní výkazu výmer vpisovať jednotkové ceny a výsledné ceny dodávok a montáží a konečné ceny bude zvolený program vypočítavať automaticky, tiež aj v rekapitulácii a v súhrnnom krycom liste stavby. Projektová dokumentácia bude spracovaná v jednom stupni spracovania - s podrobnosťami projektu pre realizáciu v nasledovnom rozsahu:
- spracovanie projektovej dokumentácie v tlačenej podobe v 6-tich vyhotoveniach,
- spracovanie položkovitého rozpočtu bez uvedenia cien ( výkaz výmer ) v 6-tich vyhotoveniach,
- spracovanie položkovitého rozpočtu s uvedenými aktuálnymi cenami v 2-ch vyhotoveniach.
Celú PD (všetky výkresy aj textové časti) odovzdá zhotoviteľ aj v elektronickej podobe na CD (DVD) nosiči v dvoch exemplároch vo formáte pdf., aj dwg., , ktoré bude možné zobraziť voľne šírenými SW produktmi.
- CD ( DVD ): 1x PD + výkaz výmer v programe MS Excel
- CD ( DVD ): 1x PD + výkaz výmer a rozpočet v programe MS Excel

Výkon autorského dozoru projektanta zahŕňa spolupráca so zhotoviteľom stavby, v prípade potreby aj koordináciu PD a vykonanie kontroly, či hydraulické vyregulovanie ÚK je zrealizované podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 720,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:
a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu (oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky si verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača),
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením, Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie uchádzača.
Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí.
b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania).
Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklad o oprávnení podnikať na požadovaný predmet obstarávania, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, alebo predložením autorizačného osvedčenia Slovenskej komory architektov (Slovenskej komory stavebných inžinierov), alebo rovnocenný doklad podľa predpisov členského štátu pôvodu osvedčenia, tieto doklady postačujú len kópie. V prípade, že úspešný uchádzač ako oprávnenie o poskytovaní služby bude preukazovať dokladom o zapísaný v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo autorizačným osvedčením, je povinný do 7 dní od doručenia oznámenia o úspešnosti predloženej ponuky predložiť verejnému obstarávateľovi kópiu dokladu, ktorý bude originálne podpísaný a originálne osvedčený pečiatkou oprávnenej osoby na ktorú bolo toto osvedčenie vydané.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Neuplatňuje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je:
d) žiadne z uvedených
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym
subjektom (záujemcom/uchádzačom) sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických
prostriedkov (elektronická komunikácia). Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre
elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, avšak
sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie. IS EVO je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na adrese: Elektronická platforma | informačný systém verejnej správy (gov.sk). Všetky písomné, procesné úkony vo verejnom obstarávaní súvisiace s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a 2/3 hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) budú uskutočňované elektronicky prostredníctvom IS EVO na
adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/468482 .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2023