Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
81.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 09:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Pavelková
Telefón: +421 250255349
Email: andrea.pavelkova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Hlavná adresa(URL): www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: SSC/530/2023/1210/778-VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa a
prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odbernom mieste verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
81 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1801/3, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka elektriny v zmysle Zákona o energetike, t. j. dodávka elektriny, distribučné služby v
odbernom mieste verejného obstarávateľa, prevzatie zodpovednosti za verejného obstarávateľa za odchýlky v
odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok.

Obdobie dodávky je: od 06/2023 do 05/2024.
Predpokladaný odber elektriny je 300 MWh.
Počet odberných miest 1, všetky s meraním typu A.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
81 100,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ust. § 32 ods. 1 ZVO.
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným v Slovenskej republike a v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

3. Podmienky účasti môže preukázať Uchádzač aj predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa ust. § 152 ods. 1 ZVO.

4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v zadávacej dokumentácii zverejnenej v profile k predmetnej zákazke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Výsledkom ver. obstarávania je: Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako Obchodný zákonník"), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike"), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o regulácii"), vyhlášky Úradu sieťových odvetví č. 24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk).

2. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40, sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53. Vzhľadom na to, že sa nepoužije elektronická aukcia, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
V nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO: Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V zmysle ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania el. platformy Úradu
vlády SR - IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami, resp. uchádzačmi.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2023