Rekonštrukcia elektroinštalácie

  Zadávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
17.509,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková
Telefón: +421 267295269
Email: galina.uherkova@euba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.euba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Referenčné číslo: 0223
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia elektroinštalácie dvoch budov viliek rieši ich nové napojenie z hlavného rozvádzača v novej budove. Ide o komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie budov, ktoré je zastaralé s nízkou kapacitou výkonu. Rekonštrukcia je zameraná na zvýšenie kapacita výkonu pre prevádzku tepelných čerpadiel a ostatnej elektroinštalácie v budovách. Po realizácii sa zruší existujúce odberné miesto. Káblové vedenie sa pripojí v hlavnom rozvádzači budovy v kotolni, ktorá je vo vzdialenosti 11 metrov, osadí sa do výkopu až ku dvojbytovke, drážkami do rozvádzačov. Rovnako sa inštaluje FTP kábel jeden pre každú bytovú jednotku s rezervou až do serverovne. Na dolnej chodbe v bytovke sa nainštaluje WiFi anténa UBIQUITI U6-Lite - UniFi 6 Lite Access Point a pripojí na porty v serverovni. Súčasťou zákazky sú aj stavebné práce menšieho rozsahu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
17 509,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia elektroinštalácie dvoch budov viliek rieši ich nové napojenie z hlavného rozvádzača v novej budove. Ide o komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie budov, ktoré je zastaralé s nízkou kapacitou výkonu. Rekonštrukcia je zameraná na zvýšenie kapacita výkonu pre prevádzku tepelných čerpadiel a ostatnej elektroinštalácie v budovách. Po realizácii sa zruší existujúce odberné miesto. Káblové vedenie sa pripojí v hlavnom rozvádzači budovy v kotolni, ktorá je vo vzdialenosti 11 metrov, osadí sa do výkopu až ku dvojbytovke, drážkami do rozvádzačov. Rovnako sa inštaluje FTP kábel jeden pre každú bytovú jednotku s rezervou až do serverovne. Na dolnej chodbe v bytovke sa nainštaluje WiFi anténa UBIQUITI U6-Lite - UniFi 6 Lite Access Point a pripojí na porty v serverovni. Súčasťou zákazky sú aj stavebné práce menšieho rozsahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
17 509,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
1.uvedené v § 32 ods. 1:
písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1.:
-podľa § 32 ods. 2 ZVO, a to:
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
-§ 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo §152 ods. 3 ZVO.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov §152 ZVO, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED, alebo čestným vyhlásením) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO (bod 2.), alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle §39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 09:10

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie, zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.
2.Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup podlimitnej reverznej súťaže, podľa §112 ods. 7 písm. b) ZVO.
3. Súťažné podklady k predmetnému verejnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tohto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
4. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2023