Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Bratislava

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
3.127.973,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Bratislava
Referenčné číslo: CS 8892/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte prístavby nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Bratislava, ktorých cieľom je zvýšenie počtu mieste základnej školy. Predmetom zákazky je prístavba nového pavilónu základnej školy na pozemku existujúcej Základnej školy. Objekt bude navrhnutý ako trojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu základnej školy z južnej strany tak, aby architektonicky dotvorila kompaktnosť hmoty celej budovy a funkčne naviazala na komunikačné priestory existujúcich chodieb školy na každom podlaží. Zastavaná plocha objektu pavilónu školy je 355 m2, priestorové nároky na nový pavilón sú 10,5m x 33,73m. Bude obsahovať 8 kmeňových učební, 3 pomocné učebne, 4 kabinety, komunikačné priestory a sociálne zázemie. Objekt bude riešený ako bezbariérový. Objekt SO01.1 rieši napojenie prístavby s budovou školy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 127 973,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214210-5
45262650-2
45261300-7
45261410-1
45443000-4
44112400-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál základnej školy Vrútocká 58, 821 02 Bratislava, parc.č. 14814/216, 217, 218, 219, 220, 409, 410, 549 k.ú. Trnávka, okres Bratislava II.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte prístavby nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Bratislava, ktorých cieľom je zvýšenie počtu mieste základnej školy.

Predmetom zákazky je prístavba nového pavilónu základnej školy na pozemku existujúcej Základnej školy. Objekt bude navrhnutý ako trojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu základnej školy z južnej strany tak, aby architektonicky dotvorila kompaktnosť hmoty celej budovy a funkčne naviazala na komunikačné priestory existujúcich chodieb školy na každom podlaží. Zastavaná plocha objektu pavilónu školy je 355 m2, priestorové nároky na nový pavilón sú 10,5m x 33,73m. Bude obsahovať 8 kmeňových učební, 3 pomocné učebne, 4 kabinety, komunikačné priestory a sociálne zázemie. Objekt bude riešený ako bezbariérový. Objekt SO01.1 rieši napojenie prístavby s budovou školy.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v Prílohe č. 8 Výkaz výmer a Prílohe č. 13 Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 127 973,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: Zákazku nie je možné rozdeliť na časti z dôvodu technologickej postupnosti realizácie prác a nadväznosti jednotlivých procesov. Celá zákazka tvorí jeden stavebný celok. (odôvodnenie v SP bod 4.7)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie subdodávateľov súťažných podkladov.
3. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov (Príloha č. 12 súťažných podkladov) a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze:
Zoznam hospodárskych subjektov - ÚVO (gov.sk)
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Všeobecné informácie:
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť použitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením dokladov podľa bodu 2.1, oprávnenie na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa musí vzťahovať k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytne a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 tohto zákona.
Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Ak iná osoba, ktorej zdrojmi uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, nebude spĺňať tieto podmienky účasti, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak iná osoba, ktorej zdrojmi uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal minimálne 3 referencie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom minimálne 1 referencia bola v minimálnom finančnom objeme 2 000 000 EUR bez DPH

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 experta spĺňajúceho stanovené požiadavky, Požiadavky na odbornú spôsobilosť experta uchádzač preukáže: Predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného doklady, ak sa vyžaduje

Kľúčový expert č. 1 stavbyvedúci 1 osoba
-musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu Pozemné stavby alebo ekvivalent

3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní
3.1 Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu;
3.2 Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva a bezpečnosti pri práci ISO 45001:2018 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu;
3.3. Uchádzač predloží platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a STN 73 3134 alebo ekvivalent;
3.4 Uchádzač predloží platnú licenciu na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent;
3.5 Uchádzač predloží platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 150/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN 73 2901 alebo ekvivalent.

4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní
4.1 Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
4.2 Uchádzač predloží platný certifikát o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), resp. registráciu v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva minimálne v sekcii F stavebníctvo.
Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/657/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚL 342, 22.12.2009) v platnom znení.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 10:15
Miesto: Online - Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup podlimitnej reverznej súťaže, podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a to u ucházača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
2. Postup zadávania podlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického verejného
obstarávania EVO.
3.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
4. Podľa článku IV. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 41. je Zhotoviteľ povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania Diela, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2023