Organizovanie podujatí v oblasti cestovného ruchu - Konferencie, prezentácie, pracovné stretnutia a B2C podujatia

  Zadávateľ:
SLOVAKIA TRAVEL
  Predpokladaná hodnota:
2.494.578,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVAKIA TRAVEL
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53667506
Suché mýto 7045/1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Romana Stauder
Email: obstaravanie@slovakia.travel
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://slovakiatravel.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Národná destinačná organizácia v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike.

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Organizovanie podujatí v oblasti cestovného ruchu - Konferencie, prezentácie, pracovné stretnutia a B2C podujatia
Referenčné číslo: ST/72/2023/SE/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
79952000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
V zmysle napĺňania cieľov a z nich vyplývajúcich akčných plánov SLOVAKIA TRAVEL je organizovanie prezentačných a odborných podujatí (odborných konferencií a pracovných stretnutí, tlačových konferencií, prezentácií, B2C podujatí pre verejnosť, a iných podujatí) kľúčovým marketingovým nástrojom pre oslovenie slovenskej odbornej a širokej verejnosti, ale najmä zahraničných zdrojových trhov. Cieľom VO je zabezpečenie komplexných profesionálnych služieb pre organizáciu podujatí rôzneho druhu určených pre slovenských a zahraničných účastníkov, pre B2B a B2C publikum, pre zástupcov médií, cestovných kancelárií, subjekty cestovného ruchu, štátne a verejné inštitúcie, organizácie a pre širokú verejnosť. Jednotlivé podujatia budú realizované v priebehu stanoveného obdobia pre potreby viacerých oddelení SLOVAKIA TRAVEL. Cieľom je zabezpečenie služieb a podmienok pre prezentáciu Slovenska ako destinácie cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci jednotlivých kategórií dynamického nákupného systému bude komplexné zabezpečenie podujatí podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky, v krajinách Európskej únie a v mimoeurópskych krajinách.


Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií:
Kategória č. 1: Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
Kategória č. 2: B2C podujatia pre verejnosť
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 494 578,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kategória č. 1: Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79952000-2
79951000-5
55120000-7
80510000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude poskytovaný na území Slovenskej republiky (ďalej len ako SR), v krajinách Európskej únie (ďalej len ako EÚ) a v mimoeurópskych krajinách.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie dynamického nákupného systému bude komplexné technicko-organizačné zabezpečenie podujatí pre verejnosť podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa - odborných konferencií, tlačových konferencií, odborných prezentácií a pracovných stretnutí na území Slovenskej republiky, v krajinách Európskej únie a v mimoeurópskych krajinách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 483 997,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kategória č. 2: B2C podujatia pre verejnosť
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79952000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude poskytovaný na území Slovenskej republiky (ďalej len ako SR), v krajinách Európskej únie (ďalej len ako EÚ) a v mimoeurópskych krajinách.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie dynamického nákupného systému bude komplexné technicko-organizačné zabezpečenie B2C podujatí a eventov pre verejnosť podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky, v krajinách Európskej únie a v mimoeurópskych krajinách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 010 581,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO týkajúce sa osobného postavenia
1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, taxatívne upravené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
1.2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO zápisom v zozname hospodárskych subjektov.
1.3.V prípade uchádzača, ktorým je skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.4.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
1.5.Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklady predložené vo formáte .asice.
1.6.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 ZVO uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
1.7.Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 ZVO uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
1.8.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Neuplatňuje sa
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.05.2023