Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - technika

  Zadávateľ:
Mesto Prievidza
  Predpokladaná hodnota:
851.246,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2023 11:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.05.2023
  Dátum zverejnenia:
18.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prievidza
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00318442
Nám. Slobody 14, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Krajčíková
Telefón: +421 4654179601 / 904752605
Email: iveta.krajcikova@prievidza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.prievidza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - technika
Referenčné číslo: 9101/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
42900000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a ich doprava pre pripravovaný projekt Mesta Prievidza spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF v rámci OP Kvalita životného prostredia, výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
851 246,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zberný dvor Prievidza, Garážová 1, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časť č. 1 je dodanie traktora s príslušenstvom: traktor + štiepkovač drevnej hmoty s pohonom od traktora + traktoroý príves-vlečka + miešací voz s hydraulickou rukou 15 m3 za traktor. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
238 653,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vyžaduje sa zábezpeka pre časť 1 vo výške 11 000,00 EUR. Bližšie informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch bod 16. Zábezpeka ponuky.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zberné vozidlo s rotačným lisovaním
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zberný dvor Prievidza, Garážová 1, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časť č. 2 je dodanie zberného vozidla s rotačným lisovaním. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
280 433,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vyžaduje sa zábezpeka pre časť 2 vo výške 13 000,00 EUR. Bližšie informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch bod 16. Zábezpeka ponuky.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nakladač
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zberný dvor Prievidza, Garážová 1, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časť č. 3 je dodanie nakladača. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
87 226,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vyžaduje sa zábezpeka pre časť 3 vo výške 4 000,00 EUR. Bližšie informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch bod 16. Zábezpeka ponuky.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Linka na spracovanie kuchynského odpadu s odsáčkovačom, drvičom a preskladňovacím kontajnerom
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zberný dvor Prievidza, Garážová 1, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časť č. 4 je dodanie linky na spracovanie kuchynského odpadu s odsáčkovačom, drvičom a preskladňovacím kontajnerom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
244 933,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vyžaduje sa zábezpeka pre časť 4 vo výške 12 000,00 EUR. Bližšie informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch bod 16. Zábezpeka ponuky.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní").
Podrobný opis podmienok účasti pre osobné postavenie a ich preukázanie je uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti, bod 33. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.06.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2023 13:00
Miesto: Online, prostredníctvom príslušnej funkcionality systému ERANET
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Online otváranie ponúk bude prístupné iba tým uchádzačom, ktorí v lehote na predkladanie ponúk zaslali svoje ponuky, t.j. ich ponuka bola do profilu zákazky v systéme ERANET preukázateľne pripísaná v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 9 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na začatie plnenia predávajúcemu, najneskôr však do 30.6.2024.
2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
3. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, je povinný uviesť osobu resp.
osoby, ktoré ponuku vypracovali v požadovanom rozsahu v súlade s § 49 ods. 5 zákona o VO.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku nerealizovať v prípade neschválenia podanej žiadosti o NFP na predmet zákazky alebo neuzatvorenia zmluvy o NFP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.05.2023