Inkluzívne detské ihrisko RODINKA“

  Zadávateľ:
Obec Pruské
  Predpokladaná hodnota:
41.666,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.05.2023
  Dátum zverejnenia:
17.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pruské
IČO: 00317721
Pruské 1, 01852 Pruské
Slovensko
Kontaktná osoba: Vladimír Polešenský
Telefón: +421 424492730
Fax: +421 422851102
Email: podatelna@obecpruske.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inkluzívne detské ihrisko RODINKA“
Referenčné číslo: 1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a kôš. Viac informácii o zákazke je uvedených v dokumentoch zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
41 666,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Pruské, parc. C č. 100/1, parc. C č. 98/1, parc. C č. 85/1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
41 666,67 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.05.2023