Výmena výťahov v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa v Prievidzi

  Zadávateľ:
Zariadenie pre seniorov Prievidza
  Predpokladaná hodnota:
180.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 13:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.05.2023
  Dátum zverejnenia:
17.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Zariadenie pre seniorov Prievidza
IČO: 00648698
J. Okáľa 6, 97101 Prievidza
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mária Znášiková, MBA
Telefón: +421 903353158
Email: riaditel@zps-prievidza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena výťahov v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa v Prievidzi
Referenčné číslo: 1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45313100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletná výmena dvoch starých osobných výťahov v budove Zariadenia pre seniorov, vchod č. 4 a č. 8, na Ul. J. Okáľa v Prievidzi, parcelné číslo C KN 5028, C KN 5026/1, k. ú. Prievidza za účelom modernizácie zariadení na súčasné európske štandardy, zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti zariadení a možnosti používania výťahov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z.. Kompletná výmena výťahov bude pozostávať z demontáže existujúcich výťahov, dodávky a montáže nových výťahov a realizácie súvisiacich stavebných prác.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45313100-5
50750000-7
71300000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je kompletná výmena dvoch starých osobných výťahov v budove Zariadenia pre seniorov, vchod č. 4 a č. 8, na Ul. J. Okáľa v Prievidzi, parcelné číslo C KN 5028, C KN 5026/1, k. ú. Prievidza za účelom modernizácie zariadení na súčasné európske štandardy, zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti zariadení a možnosti používania výťahov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z.. Kompletná výmena výťahov bude pozostávať z demontáže existujúcich výťahov, dodávky a montáže nových výťahov a realizácie súvisiacich stavebných prác.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Týmto prieskumom trhu bude realizované určenie predpokladanej hodnoty a zároveň určenie úspešného uchádzača pričom prieskum je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená aritmetickým priemerom cien z predložených ponúk. Uvedená predpokladaná hodnota 180 000€ je len pre finančný limit pre povinne zverejňované zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.05.2023