Vybavenie komunitného centra Slavkovce

  Zadávateľ:
Obec Slavkovce
  Predpokladaná hodnota:
82.444,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2023 23:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.05.2023
  Dátum zverejnenia:
17.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Slavkovce
IČO: 00325775
Slavkovce 115 , 07217 Slavkovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Pavliková
Telefón: +421 566493210
Fax: +421 566493210
Email: slavkovce@minet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybavenie komunitného centra Slavkovce
Referenčné číslo: 2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zákazka sa delí na 5 samostatných častí:
1.Nábytok
2.Biela technika
3.Kuchynské potreby
4.Čierna technika
5.Športové vybavenie

Bližšie informácie týkajúce sa najmä opisu predmetu zákazky, požiadaviek na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy pre každú časť predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
82 444,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nábytok
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39100000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunitného centrum Slavkovce,č. 56
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
47 481,65 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
Časť: 2
II.2.1) Názov
Biela technika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39221000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunitného centrum Slavkovce,č. 56
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 784,32 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kuchynské potreby
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39221100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunitného centrum Slavkovce,č. 56
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 117,13 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
Časť: 4
II.2.1) Názov
Čierna technika
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32320000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunitného centrum Slavkovce,č. 56
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 126,19 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
Časť: 5
II.2.1) Názov
Športové vybavenie
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37400000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunitného centrum Slavkovce,č. 56
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 934,72 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa (platné pre všetky časti predmetu zákazky)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa (platné pre všetky časti predmetu zákazky)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa (platné pre všetky časti predmetu zákazky)
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa (platné pre všetky časti predmetu zákazky)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa (platné pre všetky časti predmetu zákazky)

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2023 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Platné pre všetky časti predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v zmysle § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.05.2023