Výkon kontroly verejných obstarávaní

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
81.424,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.05.2023
  Dátum zverejnenia:
17.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Barbora Michalová
Telefón: +421 220928229
Email: barbora.michalova@mirri.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mirri.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výkon kontroly verejných obstarávaní
Referenčné číslo: 19/2023 PLZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
79212000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služby výkon kontroly verejných obstarávaní v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výkon kontroly bude úspešný uchádzač vykonávať ako prizvaná osoba v zmysle § 2 písm. i), § 21 a § 24 zákona o finančnej kontrole a audite.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
81 424,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79419000-4
79200000-6
79210000-9
79418000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
1.Predmetom zákazky je:
1.1.Poskytnutie služby výkon kontroly verejných obstarávaní v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnej kontrole a audite)
Výkon kontroly bude úspešný uchádzač vykonávať ako prizvaná osoba v zmysle § 2 písm. i), § 21 a § 24 zákona o finančnej kontrole a audite.
2.Podrobný opis k bodu č. 1.1. (výkon kontroly verejných obstarávaní v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite):
2.1.Predmetom zákazky je výkon kontroly postupov verejného obstarávania žiadateľov/prijímateľov NFP, výkon kontroly tvoria nasledovné činnosti:
2.1.1.vykonávanie kontroly súladu postupu žiadateľa/prijímateľa s ustanoveniami ZVO a ďalšími súvisiacimi predpismi Slovenskej republiky a politikami EÚ v oblasti verejného obstarávania, ako aj súvisiacimi dokumentmi, najmä Systémom riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 2020, Jednotnou príručkou pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v aktuálnej verzii (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/) a Metodickými pokynmi a vzormi Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len CKO) (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/).
Dodržanie pokynov, lehôt na výkon kontroly a iných povinnosti stanovených vo vyššie uvedených riadiacich dokumentoch.

2.1.2.vypracovávanie samostatného záznamu Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO a Návrhu správy z kontroly/Správy z kontroly v zmysle internej riadiacej dokumentácie z každej finančnej kontroly VO v písomnej a elektronickej podobe,
2.1.3.vypracovávanie návrhu výzvy pre žiadateľa/prijímateľa na odstránenie protiprávneho stavu identifikovaného v rámci výkonu kontroly,
2.1.4.vypracovávanie návrhov finančných opráv (korekcií) a ich odôvodnení v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržiavaní pravidiel a postupov verejného obstarávania v platnom a účinnom znení,
2.1.5.vypracovávanie návrhu výzvy na doplnenie/vysvetlenie/opravu dokumentácie k verejnému obstarávaniu s úlohou zabezpečiť jednotnosť rozhodnutí po obsahovej a formálnej stránke,
2.1.6.vypracovávanie odborných stanovísk ku kontrolným zisteniam Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako ÚVO) a ostatných kontrolných orgánov (napr. orgán auditu, certifikačný orgán, audit Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov),
2.1.7.spolupráca s ÚVO v oblasti verejného obstarávania, pri výkone kontroly podlimitnej alebo nadlimitnej zákazky,
2.1.8.zabezpečovanie operatívnej spolupráce s osobami participujúcimi na výkone kontroly zo strany verejného obstarávateľa (ďalej aj ako riadiaci orgán RO alebo verejný obstarávateľ),
2.1.9.pripravovanie čiastkových podkladov a výstupov z kontroly pre operatívne potreby, pracovné rokovania a pod.,
2.1.10.poskytovanie súčinnosti verejnému obstarávateľovi v prípade výkonu kontroly a auditu vo vzťahu ku kontrole verejného obstarávania vykonaného poskytovateľom služby zodpovednými orgánmi, najmä Orgán auditu, Európska komisia, Európsky dvor audítorov, Najvyšší kontrolný úrad,
2.1.11.vykonávanie ďalších súvisiacich činností v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.


Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
81 424,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
V prípade dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO pravidlo o využití údajov z informačného systému verejnej správy platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak uchádzač nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/13364
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádzač má záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje).
Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobné a úplné informácie k podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2.Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača údaje o odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby (kľúčových expertov) formou predloženia profesijných životopisov podpísaných kľúčovým expertom
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov (§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO) : Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval minimálne jednu (1) rovnakú alebo porovnateľnú zákazku ako je predmet zákazky, opísaný v časti B.1 týchto súťažných podkladov t. j. skúsenosť s výkonom kontroly/auditom verejného obstarávania.
Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých služieb musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 20 000 EUR bez DPH a uchádzač môže tento finančný rozsah preukázať jednou zmluvou/objednávkou alebo kombináciou viacerých zmlúv/objdnávok.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ZVO musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (ak iná časť súťažných podkladov neurčuje inak).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO): Uchádzač je odborne spôsobilý, ak disponuje minimálne desiatimi (10) kľúčovými expertmi s požadovaným odborným vzdelaním a odbornou praxou a nasledovnými skúsenosťami:
-prax minimálne 3 roky s výkonom kontroly/auditu procesov verejného obstarávania, z toho min. 1 rok skúseností s kontrolou/auditom zákaziek financovaných z fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Požadovaná prax pri musí vychádzať zo zákaziek vyhlásených podľa ZVO.
Uchádzač preukáže prax každého kľúčového experta predložením profesijného životopisu, ktorý musí obsahovať:
meno a priezvisko príslušného kľúčového experta,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného kľúčového experta (inštitúcia, od-do, získaný titul/diplom),
história zamestnania/odbornej praxe príslušného kľúčového experta (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe/, rok a mesiac od do, pozícia, ktorú príslušný kľúčový expert zastával),
praktické skúsenosti príslušného kľúčového experta v oblasti vykonávania kontroly/auditu procesov verejného obstarávania , rok a mesiac od do, kontaktné údaje odberateľa názov, sídlo, emailový a telefonický kontakt, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie).
dátum a podpis príslušného kľúčového experta.

V prípade, že kľúčový expert nie je zamestnancom uchádzača, v takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať odborné kapacity tejto osoby, čo uchádzač preukáže zmluvou uzavretou s touto osobou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde k nahradeniu kľúčového experta inou osobou, nový kľúčový expert musí spĺňať minimálnu požadovanú úroveň nahradeného kľúčového experta vyžadovanú verejným obstarávateľom pri preukazovaní danej podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v inom ako slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Podrobné a úplné informácie k podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ZVO týkajúce sa technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa Rámcovej dohody

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2023 11:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.05.2023