Zber a likvidácia odpadov v obci Krásnohorské Podhradie

  Zadávateľ:
Obec Krásnohorské Podhradie
  Predpokladaná hodnota:
543.738,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.05.2023
  Dátum zverejnenia:
17.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Krásnohorské Podhradie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00328421
Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Kún, starosta ,Erika Szabadosová
Telefón: +421 587325431
Fax: +421 587326494
Email: obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zber a likvidácia odpadov v obci Krásnohorské Podhradie
Referenčné číslo: O/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie odpadu pre verejného obstarávateľa Obec Krásnohorské Podhradie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovanie ďalších činností vyplývajúcich z predmetu zákazky .

Predmet zákazky musí byť realizovaný tiež v súlade so Všeobecne záväzným nariadením verejného obstarávateľa o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krásnohorské Podhradie, ktoré je dostupné na nižšie uvedenej webovej adrese https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/-vzn
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
543 738,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
k.ú. Krásnohorské Podhradie
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie odpadu pre verejného obstarávateľa Obec Krásnohorské Podhradie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovanie ďalších činností vyplývajúcich z predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky a špecifikácia tvoria prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
543 738,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov.
1.4 Podmienkou účasti je predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom:
STN EN ISO 9001 pre oblasť nakladania s odpadom. (ISO 14001)
1.5 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO (vzor na strane 19 Súťažných podkladov).

1.6 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu (všetky osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom uchádzača, členmi dozorného orgánu a prokuristami). Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia https://oversi.gov.sk/ umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1
písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 09:10
Miesto: Obecný úrad, Krásnohorské Podhradie , Hradná 165 049 41 Krásnohorské Podhradie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Zverejnenie údajov v zmysle § 52 sa uskutoční on-line v systéme IS EVO. Otváranie ponúk je verejné v nadväznosti na ustanovenie § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED). Doporučujeme využiť možnosť vyplnenia JED priamo na portáli UVO: https://www.uvo.gov.sk/espd/
Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť Globálny údaj za všetky podmienky účasti.
Podrobný postup je uvedený v dokumente zverejnenom na webovom sídle úradu:
www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD
2. Predmetnému verejnému obstarávania neboli uskutočnené žiadne prípravné trhové konzultácie.
3. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií,ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
4. Verejný obstarávateľ pre viazanosť ponuky požaduje zábezpeku vo výške 21 500,00 €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.05.2023