Transformácia údajov -zmapovanie súčasného systému

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
68.543,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.05.2023
  Dátum zverejnenia:
16.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
IČO: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Lukáš Mato
Telefón: +421 906179841
Email: lukas.mato@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/2348/show
Hlavná adresa(URL): www.socpoist.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Transformácia údajov -zmapovanie súčasného systému
Referenčné číslo: 22009/2023-BA
II.1.2) Hlavný kód CPV
72316000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je identifikácia dátových entít, ich producentov, konzumentov a vzťahov pomocou existujúcich nástrojov IBM ADDI.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
68 543,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
68 543,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré
neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie v bode
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo
obchodných registrov uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), verejný
obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku
ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Upozornenie: Uchádzač zapísaný v príslušných registroch Slovenskej republiky nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy) predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku 2 písm. e) zákona.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 34 zákona, verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie uviesť všetky nevyhnutné
doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ uvádza podrobné vymedzenie všetkých doplňujúcich informácií v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.
2. V rámci tejto zákazky s nízkou hodnotou sa uplatňujú ustanovenia § 117 zákona.
3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO.
4. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania
prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO. Elektronická aukcia sa nepoužije.
5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitýmiprocesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu.
6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 20 ods. 20 zákona.
7. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS EVO požiadať o ich vysvetlenie.
Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona.
8. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.
9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
10.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona.
11.Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.05.2023