Vybudovanie priepustu, sanácia telesa cesty- Deformácia vozovky v k.ú. Laskár- I. etapa

  Zadávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
149.033,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.05.2023
  Dátum zverejnenia:
16.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
IČO: 42054575
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Ľuboslava Cibulková
Telefón: +421 415077237
Fax: +421 415640034
Email: obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sczsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa ciest

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie priepustu, sanácia telesa cesty- Deformácia vozovky v k.ú. Laskár- I. etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce na predmet zákazky "Vybudovanie priepustu, sanácia telesa cesty- Deformácia vozovky v k.ú. Laskár- I. etapa".
Predmet zákazky spočíva vo vybudovaní priepustov na ceste III/2160 v k.ú. Laskár. Predmet zákazky spočíva v realizácii dvoch stavebných objektov: SO 201-02 Rekonštrukcia priepustu v KM 0,40561 a SO 201-03 Rekonštrukcia priepustu v KM 0,45478.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
149 033,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, k.ú. Laskár, cesta III/2160, SO 201 02 Rekonštrukcia priepustu v km 0,40561 a SO 201 03 Rekonštrukcia priepustu v km 0,45478.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce v zmysle výkazu výmer, projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
149 033,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 alebo čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 ZoVO.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portáloversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)
(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov Príloha I) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d) potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO len doklad uvedený v písmene f):
f) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a Prílohu I súťažných podkladov - Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov.

UPOZORNENIE:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny dodávateľov a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. zákona o VO, ktorým preukáže:
- uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene).
Za stavebné práce typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje práce súvisiace s realizáciou odvodnenia cestných komunikácií, rekonštrukcií a realizácií priepustov a práce súvisiace s pokládkou asfaltových zmesí.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona VO, ak takéto referencie existujú. V prípade referencií zverejnených na portáli ÚVO v Evidencii referencií verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie požaduje, aby uchádzač uviedol link resp. identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie konkrétnej podmienky účasti.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky.
Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre inžinierske stavby dopravné stavby.

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte,
II) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 11:00
Miesto: Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky pre každého záujemcu samostatne tak, aby si záujemcovia sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v bode 14. Súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku na predmet zákazky.

5. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (jedná sa o tzv. Superreverz).

6. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác.

7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.05.2023