Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v Hasičskom a záchrannom zbore - 4

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
3.949.227,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.05.2023
  Dátum zverejnenia:
16.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Mravík
Telefón: +421 250944233
Email: lubos.mravik@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v Hasičskom a záchrannom zbore - 4
Referenčné číslo: SE-VO2-2023/003797
II.1.2) Hlavný kód CPV
50410000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolných a meracích zariadeniach, plniacich zariadeniach a vysokotlakových vzduchových kompresoroch, odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane tlakovej skúšky tlakových fliaš oceľových aj kompozitných, zabezpečenie užívateľského školenia prostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 949 227,54 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta plnenia predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolných a meracích zariadeniach, plniacich zariadeniach a vysokotlakových vzduchových kompresoroch, odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane tlakovej skúšky tlakových fliaš oceľových aj kompozitných, zabezpečenie užívateľského školenia prostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v prílohe č.5 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti sú uvedené v prílohe č.5 súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2023 10:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronické prostriedku JOSEPHINE na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný
obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.
2.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webova adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"
3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona
prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie
zásielok:zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa
považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v elektronickom
prostriedku JOSEPHINE preto považuje okamih jej odoslania v elektronickom prostriedku JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a je vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude
doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE.
5. Podľa § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a
autentifikácie pristupujúcej osoby." Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v
manuáloch elektronického prostriedku JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/ .
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.05.2023