Značkovacie spreje pre lesníctvo

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
951.022,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.05.2023
  Dátum zverejnenia:
16.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenka Čupková
Telefón: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Email: zdenka.cupkova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.lesy.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Značkovacie spreje pre lesníctvo
Referenčné číslo: 2107/2023/520
II.1.2) Hlavný kód CPV
24200000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Značkovacie spreje pre lesníctvo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Zákazka je delená na 2 časti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
951 022,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Značkovacie spreje
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24200000-6
44800000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY SR, š.p., Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica alebo prevádzka Tranovského 19, Košice 040 01 ako aj sídla organizačných zložiek kupujúceho aktuálne zapísané v obchodnom registri.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie značkovacích sprejov pre lesníctvo určených pre potreby organizačných zložiek LESY SR, š. p. Banská Bystrica. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
874 036,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dlhodobé značkovacie spreje
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24200000-6
44800000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY SR, š.p., Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica alebo prevádzka Tranovského 19, Košice 040 01 ako aj sídla organizačných zložiek kupujúceho aktuálne zapísané v obchodnom registri.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie značkovacích sprejov pre lesníctvo určených pre potreby organizačných zložiek LESY SR, š. p. Banská Bystrica. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
76 986,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") v plnom rozsahu.

Bližšie informácie sú uvedené v kapitole F. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Výzva na účasť v e-aukcii bude zaslaná súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky splnili podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a boli vyhodnotené.
Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ZVO.

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 10:15
Miesto: Elektronické otváranie ponúk sa uskutoční podľa lehoty, ktorá je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uskutoční sa v mieste sídla verejného obstarávateľa na adrese LESY Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 ZVO je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 ZVO komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Súťažné podklady sú verejne prístupné na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/40683/summary

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do IS JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Zábezpeka je stanovená pre ČASŤ 1 vo výške 26 000,- EUR.
Zábezpeka je stanovená pre ČASŤ 2 vo výške 2 300,- EUR.

Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť jednotlivé zmluvy pre ČASŤ_1 alebo pre ČASŤ_ 2 z dôvodu neefektívneho zaobchádzania s pridelenými finančnými prostriedkami, ak najnižšia ponúknutá cena za predmet zákazky presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.05.2023