Zhotovenie prác - "HP Veľké Slemence - technická úprava priestorov pre výkon služby"

  Zadávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
43.318,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.05.2023
  Dátum zverejnenia:
15.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Ježeková
Telefón: +421 484393851
Email: Alena.Jezekova@financnasprava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252?cHash=3c3956fa61be11a83c5b8cc09a595de7
Hlavná adresa(URL): www.financnasprava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zhotovenie prác - "HP Veľké Slemence - technická úprava priestorov pre výkon služby"
Referenčné číslo: 447
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213150-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zhotovenie prác HP Veľké Slemence technická úprava priestorov pre výkon služby
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
43 318,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223200-8
45261100-5
45331220-4
45421100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hraničný priechod Veľké Slemence
II.2.4) Opis obstarávania
Hraničný priechod bol uvedený do prevádzky 12/2005. Výstavba tohto HP, ktorá mala charakter provizória, bola zabezpečovaná umiestnením 2 ks. mobilných buniek s doriešením prípojok inžinierskych sietí. V roku 2014, v rámci projektu ENPI (financovaného z EÚ), bola zabezpečená kompletná rekonštrukcia tohto HP. Počas prevádzky tohto HP, od ukončenia jeho rekonštrukcie, boli postupne uplatňované zo strany užívateľov kontrolných zložiek CLO a ÚHCP PPZ, nové požiadavky na skvalitnenie výkonu služby. Uplatnenie týchto požiadaviek vyplývalo i z nutnosti zabezpečenia celoeurópskeho informačného systému snímania biometrie tváre a štyroch odtlačkov prstov u štátnych príslušníkoch tretích krajín sveta, ktorým sa nahradí súčasné manuálne označovania cestovných pasov odtlačkom pečiatky.
V januári 2020, z dôvodu zlepšenia pracovných podmienok, bola ukončená investičná akcia ktorej súčasťou bolo zabezpečenie opláštenia pracoviska výkonu služby. Po uvedení týchto priestorov do prevádzky, hlavne v letnom období, začalo dochádzať k enormnému prehrievaniu celého zaskleného vstupného a výstupného koridoru, ktoré sa stalo z prevádzkového ale i bezpečnostného hľadiska neúnosné.

Na základe uvedených skutočností, ako i z dôvodu určených podmienok súvisiacich s umiestňovaním špeciálnych technických a technologických zariadení na vykonávanie predmetných úloh si vyžaduje vytvoriť komfortné interiérové prostredie.
V uvedenej súvislosti bola vypracovaná PD na zabezpečenie stavebných úprav, ktorých súčasťou je vykonanie zmien dispozičného riešenia vybavovacích miest na HP Veľké Slemence, úpravy strešného plášťu a zasklenených stien v čelných fasádach s osadením klimatizačných kazetových jednotiek.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve na predloženie ponuky č. OVO/226399/2023 a z výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu uvedenej výzvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
43 318,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie:
Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:
a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu (oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky si verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača),
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača.
Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí.
b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania).
Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zákazke:

1. Doklad o oprávnení podnikať na požadované stavebné práce.

2.Stavebné práce je nutné zabezpečovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zo strany zhotoviteľa. Uchádzač predloží Osvedčenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho o vykonanej odbornej skúške vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby. Osvedčenia musia byť teda len na pozemné stavby ako celok, alebo pre činnosť stavbyvedúceho vydané pre inžinierov od 1.1.2009.
Pre potreby tohto verejného obstarávania postačí predložiť fotokópiu tohto dokladu.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia).
Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, avšak sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie.
IS EVO je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na adrese:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/?csrt=7365224464038606143

Predmetné VO nie je: zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií, obstarávaním zameraným na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.05.2023