Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu ANUGA 2023 v termíne 07. - 11.10.2023 v meste Köln (Kolín nad Rýnom), Nemecko

  Zadávateľ:
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
  Predpokladaná hodnota:
107.433,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.05.2023
  Dátum zverejnenia:
15.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
IČO: 36070513
Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Holaza
Telefón: +421 258260231
Fax: +421 258260231
Email: holaza@sario.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sario.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
IČO: 36070513
Mlynské nivy 44/b , 82109 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Holaza
Telefón: +421 258260231
Fax: +421 258260231
Email: holaza@sario.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.sario.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d) Právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa §7 ods. 2

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu ANUGA 2023 v termíne 07. - 11.10.2023 v meste Köln (Kolín nad Rýnom), Nemecko
II.1.2) Hlavný kód CPV
79952000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
-Komplexná organizačno technická realizácia podujatia výstavného národného stánku SARIO zameraného na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov (ďalej len MSP) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810,
-Dodávateľ komplexne organizačne zabezpečí a zrealizuje národný stánok v zahraničí výhradne na základe zmluvy s Objednávateľom (SARIO) podľa požiadaviek určených Objednávateľom v tejto výzve a požiadaviek výstaviska Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Cologne, Germany, https://www.koelnmesse.com/, https://www.anuga.com/
-Objednávateľ bude povinný v dostatočnom predstihu oboznámiť Dodávateľa s informáciou o zabezpečení a úhrade nájmu výstavnej plochy a úhrade poplatkov súvisiacich s nájmom výstavnej plochy (napr. registračné poplatky, bezpečnostné poplatky, marketingové poplatky pre malé a stredné podniky a iné), ktoré sú výlučne v kompetencii Objednávateľa,
-Objednávateľ požaduje od Dodávateľa zabezpečenie služieb na organizovanie podujatia v požadovanej kvalite a minimálne v rozsahu určenom v tomto opise predmetu zákazky,
-Výstavná expozícia národného stánku musí obsahovať vyčlenenú zónu zázemia (uzamykateľnú kuchynku s odkladacím priestorom a samostatný otvorený rokovací / networkingový priestor), veľkosť plochy zázemia stánku musí byť úmerná počtu spoluvystavovateľov a celková plocha musí byť riešená prehľadne, modul expozície môže byť riešený aj poschodovou formou (rešpektujúc usmernenia výstavnej správy).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
107 433,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79956000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
DEA
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Výstavisko Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Cologne, Germany
II.2.4) Opis obstarávania
viď. Výzva
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
107 433,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS2014+: 313031H810

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Oprávnenie realizovať predmet zákazky v súlade s § 32 ods.1, písm.e) :
oskenovaná kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu o zápise v zozname podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu oprávnenia.
Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam o poskytnutých službách za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia výzvy verejného obstarávateľa podobného charakteru ako je predmet zákazky s uvedeným lehôt dodania, miest poskytnutia služby a odberateľov.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.05.2023