Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč – technologické vybavenie

  Zadávateľ:
Obec Čirč
  Predpokladaná hodnota:
126.344,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.05.2023
  Dátum zverejnenia:
15.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Čirč
IČO: 00329835
Čirč 208, 06542 Čirč
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomíra Strašíková
Telefón: +421 918180042
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MP Profit PB, s.ro.
IČO: 50068849
Hliníky 712/25 , 01701 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomíra Strašíková
Telefón: +421 918180042
Email: info@mpprofit.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč – technologické vybavenie
Referenčné číslo: ZD_TV_01_2023_OC
II.1.2) Hlavný kód CPV
42900000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je dodávka techniky pre zberný dvor v obci
Čirč v rámci projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč, kód projektu v ITMS2014+: 310010BVR4, ktorý bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dodávané technologické vybavenie musí byť v súlade s opisom a požiadavkami uvedenými v prílohách súťažných podkladov. Uchádzači môžu ponuku predložiť na všetky časti alebo na ľubovoľný počet častí zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
126 344,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Čirč
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Čirč v rámci projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč, kód
projektu v ITMS2014+: 310010BVR4, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia.
Časť 1.: Traktror
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
66 973,14 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310010BVR4
Časť: 2
II.2.1) Názov
Štiepkovač za traktor
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43810000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Čirč
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Čirč v rámci projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč, kód
projektu v ITMS2014+: 310010BVR4, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia.
Časť 2.: Štiepkovač na traktor
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 829,86 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310010BVR4
Časť: 3
II.2.1) Názov
Čelný nakladač
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Čirč
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Čirč v rámci projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč, kód
projektu v ITMS2014+: 310010BVR4, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia.
Časť 3.: Čelný nakladač
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
13 848,57 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310010BVR4
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kontajnery
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Čirč
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Čirč v rámci projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč, kód
projektu v ITMS2014+: 310010BVR4, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia.
Časť 4.: Kontajnery
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 990,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310010BVR4
Časť: 5
II.2.1) Názov
Vlečka
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34223100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Čirč
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Čirč v rámci projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč, kód
projektu v ITMS2014+: 310010BVR4, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia.
Časť 5.: Vlečka
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
20 702,71 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310010BVR4

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre všetky časti zákazky rovnaké:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a písmena f) ZVO.
- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Verejný obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvo verejne dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk a pod..
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie a predloženého vyhlásenia v krycom liste ponuky.
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú verejne dostupné v profile zákazky:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/467921
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.05.2023