Materská škôlka v obci Vtáčkovce

  Zadávateľ:
Obec Vtáčkovce
  Predpokladaná hodnota:
1.157.251,58 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 07:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.05.2023
  Dátum zverejnenia:
15.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vtáčkovce
IČO: 00691305
Vtáčkovce 15, 04447 Vtáčkovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Drajna Peter
Telefón: +421 911074057
Email: drajnap@post.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6924?cHash=315682543249b8f2f6a7d460180d68a0
Hlavná adresa(URL): https://www.vtackovce.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6924?cHash=315682543249b8f2f6a7d460180d68a0
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škôlka v obci Vtáčkovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom riešenia je výstavba materskej škôlky, ktorá je situovaná v západnej časti obce Vtáčkovce. Hlavný areál materskej škôlky je situovaný na parc.č. 1291, prístup do areálu je navrhovaný pravým odbočením z existujúcej miestnej komunikácie a chodníkom pre peších, ktoré sú umiestnené na parc.č. 889/3, 881/40, 881/41 a 391/84. Predmetné parcely sú situované v mierne svahovitom teréne, nie sú oplotené. Zo severnej a západnej strany pozemok ohraničuje existujúca miestna komunikácia, z východnej strany miestny potok a z južnej strany parcela s trávnatým porastom. Cez pozemok vedie trasa verejnej kanalizácie DN 300, na ktorú sa vzťahuje ochranné pásmo pre výstavbu objektov, ktoré je vyznačené v situácii stavby. Návrh predpokladá výstavbu nového dvojpodlažného objektu materskej škôlky, s jednopodlažnou hospodárskou prístavbou a s priľahlým areálom. Strechy objektov sú navrhnuté ako sedlové s nepravidelným spádom, objekty nie sú podpivničené. Areál materskej škôlky bude oplotený so vstupom pre motorové vozidlá a pre peších. Navrhovaný objekt bude spĺňať požiadavky investora na predškolskú starostlivosť o 75 detí v troch samostatných triedach. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu zákazky z prostriedkov z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, Kód výzvy: 06R01-20-V02.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 157 251,58 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parc.č. 1291, prístup do areálu je navrhovaný pravým odbočením z existujúcej miestnej komunikácie a chodníkom pre peších, ktoré sú umiestnené na parc.č. 889/3, 881/40, 881/41 a 391/84.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom riešenia je výstavba materskej škôlky, ktorá je situovaná v západnej časti obce Vtáčkovce. Hlavný areál materskej škôlky je situovaný na parc.č. 1291, prístup do areálu je navrhovaný pravým odbočením z existujúcej miestnej komunikácie a chodníkom pre peších, ktoré sú umiestnené na parc.č. 889/3, 881/40, 881/41 a 391/84.
Predmetné parcely sú situované v mierne svahovitom teréne, nie sú oplotené. Zo severnej a západnej strany pozemok ohraničuje existujúca miestna komunikácia, z východnej strany miestny potok a z južnej strany parcela s trávnatým porastom. Cez pozemok vedie trasa verejnej kanalizácie DN 300, na ktorú sa vzťahuje ochranné pásmo pre výstavbu objektov, ktoré je vyznačené v situácii stavby. Návrh predpokladá výstavbu nového dvojpodlažného objektu materskej škôlky, s jednopodlažnou hospodárskou prístavbou a s priľahlým areálom. Strechy objektov sú navrhnuté ako sedlové s nepravidelným spádom, objekty nie sú podpivničené. Areál materskej škôlky bude oplotený so vstupom pre motorové vozidlá a pre peších. V areáli sa okrem samotnej stavby nachádzajú aj parkovacie a spevnené plochy, priestory na hry detí detské ihrisko a voľná trávnatá plocha. Navrhovaný objekt bude spĺňať požiadavky investora na predškolskú starostlivosť o 75 detí v troch samostatných triedach. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 157 251,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy: 06R01-20-V02
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zvýšenie kapacít materských škôl, Kód výzvy: 06R01-20-V02

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie uvedením ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o
majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite. V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka. V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na výpočet ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa. V súlade s §38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú metódy určené nasledovne:
Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé
záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osoba) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 +
r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie
Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé
finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
Vzorec: Likvidita 2. stupňa (fyzická osoba) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch
Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) /
(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
Vzorec: Likvidita 3. stupňa (právnická osoba) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 +
r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie
Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky +
Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
Vzorec: Likvidita 3. stupňa (fyzická osoba) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o
majetku a záväzkoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,7 a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov
Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. g.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1.dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO; Splnenie podmienky preukáže
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými
preukazuje podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1 realizácia zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky minimálne v hodnote 800 000,- € bez DPH súhrnne za predchádzajúcich päť rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný charakter, ako predmet zákazky, sa budú považovať stavebné práce súvisiace s realizáciou pozemných stavieb. V prípade zrealizovania stavby v inej mene ako EUR, hodnota zákazky sa prepočítava k hodnote v EUR ku dňu zverejnenej v tejto výzve. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutoč. stav. prácach uviesť kontakt. údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutoč. stav. prácach.
K bodu 2: min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stav. prác stavbyvedúci.
Stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné min. požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby, t.j.
osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák.č. 138/1992 Zb. . o autoriz. architektoch a autoriz. inžinieroch v zn.nesk.predpisov.
- min. 3 pozemné stavby podobného predmetu zákazky zrealizované vo funkcii stavbyvedúceho,
Dôkazové prostriedky:
a.) Štruktúrovaná inf. obsahujúca údaje o vzdelaní a odbornej praxi vo funkcii stavbyvedúceho, viažucej sa k podmienke účasti, kontaktné údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť účasť na zrealizovaných zákazkách vo funkcii stavbyvedúceho
b) Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
c) Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, resp. že bude vykonávať danú funkciu na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazky budú realizované na základe priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s
dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 07:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 08:00
Miesto: Online prostredníctvom IS EVO

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO SERVIS (ďalej len systém).
2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
3.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač je povinný vyplniť údaje v JED podľa zákona o VO a povoľuje sa vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Uchádzač je oprávnený predložiť alternatívne čestné vyhlásenie. Uchádzač však pri využití tohto inštitútu musí preukázateľne spĺňať zadané podmienky účasti už v čase predkladania ponuky/vyhotovenia takéhoto čestného prehlásenia
4.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a zmluvy o dielo.
5.Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 10 000 EUR . Bližšie informácie sa nachádzajú v SP.
6.Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v SP.
7.Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní v súlade s § 114 ods. 7 a § 56 zákona o VO poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v lehote 10 pracovných dní podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch.
8.Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Zmluva
uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
9..V predmetnom verejnom obstarávaní bude uplatnený sociálny aspekt. Bližšia špecifikácia v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
10. Výkaz výmer SO 01 - kód položky -791 - Zariadenia veľkokuchýň - bude 0. Zariadenie pre vybavenie kuchyne nie je predmetom verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.05.2023