Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet

  Zadávateľ:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
139.769,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2023 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.05.2023
  Dátum zverejnenia:
15.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
IČO: 31755194
Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Asia Laliková
Telefón: +421 254775024 / 254775841
Fax: +421 254775844
Email: marta.lalikova@pamiatky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/zakazky/4065
Hlavná adresa(URL): http://www.pamiatky.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet
Referenčné číslo: 467842
II.1.2) Hlavný kód CPV
30237131-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet (ďalej len kariet) pre zamestnancov PÚ SR pre použitie v zmluvných stravovacích zariadeniach a predajniach potravín, ktoré akceptujú jeho elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania a nákupu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
139 769,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pamiatkový úrad SR
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov PÚ SR v zmluvných stravovacích zariadeniach a predajniach potravín akceptujúcich elektronické stravovacie karty (ďalej len karty).
Karty a elektronické stravné jednotky si bude objednávateľ objednávať podľa potreby prostredníctvom on-line objednávkového systému, ktorý je dodávateľ povinný mať zriadený na svojom webovom sídle.
Celkové predpokladané mesačné množstvo stravovacích jednotiek je 3624 mesiac tj. 27000 ks stravovacích jednotiek / 7 mesiacov.
Všetky požiadavky sú bližšie uvedená v SP časť B opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
139 583,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Zo zákonných dôvodov.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 pís. e ) a f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.

Vzhľadom k skutočnosti že verejný obstarávateľ má prístup do databáz verejnej správy, uchádzač nie je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
§ 32 ods. 4) zákona o verejnom obstarávaní - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods. 5) zákona o verejnom obstarávaní - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2023 08:30
Miesto: Informačný systém EVO ver. 18,0. Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO, v zmysle § 52 ods. 2 ZVO umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO ver. 18,0 umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné verejné obstarávanie nie je: obstarávanie inovácii, zelené verejné obstarávanie, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

2. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 ZVO, a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO. na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemuevo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421

3. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO.

4.Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 11 ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.05.2023