Žilina, kasárne P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy logistiky č. 33 – R

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.083.589,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2023 08:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.05.2023
  Dátum zverejnenia:
12.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Petra Katreniaková
Telefón: +421 960317630
Email: petra.katreniakova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Žilina, kasárne P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy logistiky č. 33 – R
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/18-18/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216200-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy č. 33 v areáli kasární P. Jilemnického v Žiline, par. č. 3782/1, 3782/74, LV č. 1768, k. ú. Žilina. Pozemok je majetkovo a právne vysporiadaný vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 083 589,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111300-1
45421131-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kasárne P. Jilemnického, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
V rámci stavebných prác sa odstránia nefunkčné výťahové šachty vrátane technológie a strojovní. Opravia sa vnútorné omietky, odstránia sa maľby a nátery vnútorných priestorov a následne sa aplikujú nové maľby a nátery. Odstránia sa pôvodné betónové potery a nanesú sa nivelačné potery pod nové liate protišmykové podlahy a protišmykové dlažby. Interiérové dvere so zárubňami sa vymenia za nové drevené, bezprahové do oceľovej zárubne. Vymení sa strešná plechová krytina prístreškov nad hlavnými vstupmi do budovy ako aj žľaby, zvody a atikové plechy. Zrekonštruujú sa vonkajšie schodiská a nákladná rampa s jej novo-doplneným schodiskom s otvárateľným zábradlím. Na kovové konštrukcie sa aplikujú nové nátery.

Vykoná sa sanácia betónových konštrukcií. Existujúce zdravotechnické zariadenia a viditeľné časti vodovodného potrubia a rozvody splaškovej kanalizácie sa zdemontujú. Vymenia sa vnútorné rozvody studenej a teplej vody ako aj vnútorná vodorovná a zvislá odpadová kanalizácia. V novo vybudovaných hygienických a sociálnych priestoroch sa osadí nová sanita. Vykoná sa demontáž a spätná montáž radiátorov vrátane čiastočnej výmeny poškodených alebo nefunkčných kusov radiátorov, ich doplnenie a výmena termostatických hlavíc.

Podrobný rozsah prác je uvedený v Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 083 589,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode č. 1 oddielu A.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v bode č. 2 oddielu A.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode č. 3 oddielu A.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 09:00
Miesto: v sídle verejného obstarávateľa, prostredníctvom IS EVO

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude
uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Ďalšie informácie sú uvedené v oddiele A.1 súťažných podkladov bod 9.

V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Bližšie informácie sú uvedené v oddiele A.1 súťažných
podkladov bod 12.

Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 112 ods. 14 vo väzbe na § 46 ZVO.
Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000 EUR. Ďalšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v oddiele A.1
súťažných podkladov bod 16.

Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia stanovených v oddiele A.3 súťažných podkladov (tzv. super reverz).

Ďalšie informácie k podmienkam účasti:
Ak bola hodnota stavebných prác vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom
Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol
stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený.

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zákazkou, ktorej
realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako piatimi
rokmi od vyhlásenia tohto verejného obstarávania alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak uchádzač realizoval stavebné práce ako člen združenia alebo subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli iba finančný objem plnenia realizovaný nm samotným.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok
účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 114 ods. 1 ZVO aj
Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa JED a čestného vyhlásenia sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov.

Ďalšie informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov.
Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.05.2023