Vodozádržné opatrenia v obci Zemianske Kostoľany

  Zadávateľ:
Obec Zemianske Kostoľany
  Predpokladaná hodnota:
494.152,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.05.2023
  Dátum zverejnenia:
12.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zemianske Kostoľany
IČO: 00651001
4. apríla 60/28, 97243 Zemianske Kostoľany
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 902999209
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/467692
Hlavná adresa(URL): www.zemianskekostolany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v obci Zemianske Kostoľany
Referenčné číslo: 1/ZemianskeKostolany/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, tzn. vodozádržné opatrenia v obci Zemianske Kostoľany. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
494 152,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Zemianské Kostoľany, k.ú. Zemianské Kostoľany, P.č. 859, 860,862
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce, tzn. vodozádržné opatrenia v obci Zemianske Kostoľany. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
494 152,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 13 000,00 EUR. Bližšie podrobnosti o zložení zábezpeky sú v
súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej v texte tohto oddielu súťažných podkladov len ZVO). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 ZVO v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 114 ods. 1 ZVO aj čestným vyhlásením, v ktorom
uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi
predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru
ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich
zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o minimálnych požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 09:15
Miesto: E-VO, s.r.o., Lovinského 22, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality EVO v zmysle § 52 ods. 2 ZVO

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.05.2023