Rozšírenie IBV Nemčice – komunikácie a chodníky

  Zadávateľ:
Obec Nemčice
  Predpokladaná hodnota:
483.914,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.05.2023
  Dátum zverejnenia:
12.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nemčice
IČO: 34075429
Hlohovska cesta 376, 95501 Nemčice
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Mokoš
Telefón: +421 385312127
Fax: +421 385312127
Email: starosta@nemcice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nemcice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie IBV Nemčice – komunikácie a chodníky
Referenčné číslo: 01/05/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233123-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác tri vzájomne zokruhované účelové komunikácie pre dopravnú obsluhu 36 rodinných domov, ktoré budú napojené na miestnu komunikáciu Ul. Vinohradnícka na okraji existujúcej zástavby, ktorá je napojená na cestu II/499 v intraviláne obce Nemčice, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Urbaline s.r.o., 433, 956 12 Preseľany, Ing. Martin Streďanský autorizovaný stavebný inžinier, ktorá tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom a rozpočtu vypracovaného Bc. Patríciou Lapošovou stavebný cenár, rozpočtár a kalkulant, za podmienok uvedených v Stavebnom povolení vydanom Obcou Nemčice špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty dňa 10.03.2022 (Číslo:ŠSÚ 535/2021-Pa-003) a dohodnutých v zmluve o dielo.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
483 914,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemčice, Ul. Vinohradnícka, na parcelách č. 189, 2069, 2069, 2070 v k. ú. Nemčice.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác tri vzájomne zokruhované účelové komunikácie pre dopravnú obsluhu 36 rodinných domov, ktoré budú napojené na miestnu komunikáciu Ul. Vinohradnícka na okraji existujúcej zástavby, ktorá je napojená na cestu II/499 v intraviláne obce Nemčice, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Urbaline s.r.o., 433, 956 12 Preseľany, Ing. Martin Streďanský autorizovaný stavebný inžinier, ktorá tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom a rozpočtu vypracovaného Bc. Patríciou Lapošovou stavebný cenár, rozpočtár a kalkulant, za podmienok uvedených v Stavebnom povolení vydanom Obcou Nemčice špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty dňa 10.03.2022 (Číslo:ŠSÚ 535/2021-Pa-003) a dohodnutých v zmluve o dielo.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portály
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/466799 a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne úplný, priamy a neobmedzený prístup odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
483 914,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon") a preukazuje ich spôsobom podľa § 32 ods. 2 až 7 zákona alebo podľa § 152 zákona.
Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi uviesť v tomto oddiele III.1.1) celé znenie podmienok účasti určených podľa § 32 zákona, bližšie
informácie a celé ich podrobné vymedzenie uvádza verejný obstarávateľ v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portály https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/466799 a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne úplný, priamy a neobmedzený prístup odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 33 zákona týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uvedené v § 33 ods. 1 písm. d) zákona.
Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi uviesť v tomto oddiele III.1.2) celé znenie podmienok účasti určených podľa § 33 zákona, bližšie
informácie a celé ich podrobné vymedzenie uvádza verejný obstarávateľ v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portály https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/466799 a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne úplný, priamy a neobmedzený prístup odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v § 34 ods. 1 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi uviesť v tomto oddiele III.1.3) celé znenie podmienok účasti určených podľa § 34 zákona, bližšie
informácie a celé ich podrobné vymedzenie uvádza verejný obstarávateľ v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portály https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/466799 a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne úplný, priamy a neobmedzený prístup odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 14:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi (ďalej len "VO") uviesť v tomto oddiele VI.3) všetky nevyhnutné doplňujúce informácie, bližšie
informácie a celé ich podrobné vymedzenie uvádza VO v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile VO na portály https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/466799 a v IS EVO a ku ktorým VO poskytuje bezodplatne úplný, priamy a neobmedzený prístup odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo VVO. Nižšie uvádza VO niektoré vybrané doplňujúce informácie:
1.) V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 7 zákona, teda VO uskutoční vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
2.) Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému EVO vedenom a
sprístupňovanom ÚVO dostupnom cez webové sídlo https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html (ďalej len IS EVO).
3.) Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu je zverejnená v profile VO na portály
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/466799 a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne úplný, priamy a neobmedzený prístup odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
4.) VO požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu v IS EVO je možné realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v oddiele IV.2.2) tohto oznámenia.
5.) IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania
prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO v súlade s § 20 zákona.
6.) Uchádzač vypracuje a predloží ponuku len v elektronickej forme prostredníctvom IS EVO, v súlade s týmto
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými VO.
7.) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk.
8.) VO požaduje zábezpeku ponuky vo výške 10.000,- €. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.
9.) VO bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 113 ods. 7 zákona.
10.) VO odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Bližšie informácie o obhliadke sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.
11.) Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. VO nebude
zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s
vypracovaním ponuky.
12.) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
13.) Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o RPVS, musia byť v
súlade s § 11 ods. 1 zákona zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.05.2023