Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
568.800,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.05.2023
  Dátum zverejnenia:
12.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Juraj Tóth
Telefón: +421 290109617
Email: juraj.toth@rec.uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK
Referenčné číslo: 2960/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete, ktoré sa nachádza na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Laboratórium pozostáva zo 4 špecializovaných pracovísk, ktoré budú situované v rádioizotopových laboratóriách KJFB FMFI UK v pavilónoch F1 a F2.

Bližší opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
568 800,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), Mlynská dolina F1 a F2, 842 48 Bratislava 4.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete, ktoré sa nachádza na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Laboratórium pozostáva zo 4 špecializovaných pracovísk, ktoré budú situované v rádioizotopových laboratóriách KJFB FMFI UK v pavilónoch F1 a F2.

Bližší opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
568 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovany zo štátneho rozpočtu z pridelenych dotácií a z vlastnych zdrojov verejného
obstarávateľa.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejny obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 (predloženie dokladov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona (v rámci SR zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní -
osobné postavenie, predloží každy člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie dodávať tovar) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplnenym jednotnym európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejnym obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopny túto skutočnosť preukázať.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovanych podľa tohto bodu oznámenia vo
formáte pdf. - scany dokladov. Verejny obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk.
Uchádzač nie je povinny predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) (verejny obstarávateľ si vie overiť iba register trestov za právnické osoby, za fyzické osoby je potrebné predkladať doklady), b), c), e) a f) ZVO, nakoľko si ich vie verejny obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejny obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
nemal z technickych dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, resp. iného verejne dostupného
zoznamu možnosť prístupu k tymto údajom, je oprávneny vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu
príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejny obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a)zákona - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplnenym jednotnym európskym dokumentom podľa § 39 ods.1
zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a
obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejnym obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopny túto
skutočnosť preukázať.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovanych podľa tohto bodu oznámenia vo
formáte pdf. (skeny dokumentov). V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení dodania
tovaru, ktorych uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť dodávok tovaru, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak dodávku tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančny objem, dodávany ním samotnym. Verejny obstarávateľ upozorňuje na § 40 ods. 5 písm. a) - identifikácia referencií uvedenych v zozname referencií v ponuke. Na vyčíslenie uvedenych cien na dodanie tovarov sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Národnej banky Slovenska (NBS), aktuálny v posledny deň v príslušnom kalendárom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač je povinny v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom dodávok musí uchádzač preukázať dodávku tovaru rovnakého
alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. laboratórne zariadenia radiačnej monitorovacej siete) za
predchádzajúce tri roky (t. j. 36 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania), pričom referencia/referencie majú byť
kumulatívne s rozpočtovym nákladom min. 350 000,00 EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.06.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa
https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkych uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality informačného systému Josephine všetkym uchádzačom, ktorí predložili ponuku určenym spôsobom.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejny obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažnych podkladov, ako aj
akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE tak, aby bol
umožneny neobmedzeny, priamy prístup k nim. Verejny obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v
listinnej podobe.

2. Verejny obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
podľa § 40 zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Vyžaduje sa zloženie zábezpeky. Podrobnejšie informácie o spôsobe a možnostiach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažnych podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.05.2023